18.03.2024 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

İSBAK İstanbul Bilişim ve Akıllı Kent Teknolojileri Anonim Şirketi’nin 19.02.2024 tarihinde yapılması planlanan 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının ertelenmesi üzerine bu sefer ikinci toplantının yapılması için 18.03.2024 Pazartesi günü saat 15:00’de Osmaniye Mahallesi Koşuyolu Bulvarı No:1 Kat:5 34146 Bakırköy/İSTANBUL adresinde bulunan iştirakler Koordinasyon Müdürlüğü Toplantı Salonunda toplanılmıştır.

Toplantıya ilişkin toplantı tutanağı için tıklayınız. 

İSBAK İstanbul Bilişim ve Akıllı Kent Teknolojileri Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanlığı’ndan Olağan Genel Kurul Toplantısına Çağrı

Şirketimizin 19.02.2024(ilk tarih) tarihinde yapılması planlanan olağan genel kurul toplantısının ertelenmesi üzerine, Yönetim Kurulumuzun 20.02.2024 tarih, 2024-19 no’lu kararı ve Şirketimiz Esas Sözleşmesinin 14. Maddesi gereğince, 2023 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısının 18/03/2024 Pazartesi günü Saat 15:00’da Osmaniye Mahallesi Koşuyolu Bulvarı No:1 Kat:5 34146 Bakırköy/İSTANBUL adresindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi İştirakler Koordinasyon Müdürlüğü Toplantı Salonunda, aşağıdaki gündemde yazılı hususları görüşmek üzere toplanacaktır.

Faaliyet Raporu, finansal tablolar ve yönetim kurulunun kâr dağıtım önerisi genel kurul toplantısından en az onbeş gün önce şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Sayın ortaklarımızın belirtilen gün ve saatte toplantıya teşrifleri saygı ile arz olunur.

YÖNETİM KURULU ÜYESİ
GENEL MÜDÜR V.
Ender DENİZ

YÖNETİM KURULU BAŞKANI
Nurcan ALAN

Şirket Merkezi Adresi:

Seyrantepe Mah. Cendere Cad. No:56 Kâğıthane/İstanbul
Tel  : 212 301 90 00
Fax : 212 301 90 02
Web: www.isbak.istanbul

 

İSBAK İSTANBUL BİLİŞİM VE AKILLI KENT TEKNOLOJİLERİ ANONİM ŞİRKETİ’NİN
18 Mart 2024 TARİHİNDE YAPILACAK
2023 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

 

GÜNDEM:

 1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
 2. Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2023 Yılı Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
 3. 2023 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunması
 4. 2023 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
 5. TTK m.363/1 hükmü uyarınca, faaliyet yılı içinde meydana gelen Yönetim Kurulu üye değişikliklerinin Genel Kurulun onayına sunulması,
 6. Yönetim Kurulu üyelerinin 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
 7. Kârın kullanım şeklinin, kâr dağıtımı hususunun belirlenmesi,
 8. Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur haklarının tespiti,
 9. Bağımsız Denetçi seçimi,
 10. TTK m. 395 ve m.396’a göre Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesinin görüşülmesi,
 11. Dilek, temenniler ve kapanış.

 

VEKÂLETNAME
(TEMSİLCİLİK BELGESİ)
İSBAK İSTANBUL BİLİŞİM VE AKILLI KENT TEKNOLOJİLERİ
ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA

 

İSBAK İstanbul Bilişim ve Akıllı Kent Teknolojileri Anonim Şirketi’nin 18.03.2024 Pazartesi günü Saat:15:00’da Osmaniye Mahallesi Koşuyolu Bulvarı No:1 Kat:5 34146 Bakırköy/İSTANBUL adresindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi İştirakler Koordinasyon Müdürlüğü Toplantı Salonunda yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısında bizi temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan …………………………………………………………………… ‘yı vekil tayin ediyoruz.

 

Vekilin(*) ;

Adı Soyadı / Ticaret Unvanı:

T.C. Kimlik No / Vergi No, Ticaret Sicil ve Numarası ile Mersis Numarası :

İSBAK İstanbul Bilişim ve Akıllı Kent Teknolojileri Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanlığı’ndan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına Çağrı

Ticaret Sicili No:228750
İSBAK İSTANBUL BİLİŞİM VE AKILLI KENT TEKNOLOJİLERİ ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NDAN
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI

Yönetim Kurulumuzun 03.11.2023 tarih 2023-95 no’lu kararı ve Şirketimiz Esas Sözleşmesinin 14. Maddesi gereğince Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, 28 Kasım 2023 Salı günü Saat 11.30’da Osmaniye Mahallesi Koşuyolu Bulvarı No:1 Kat:5 34146 Bakırköy/İSTANBUL adresindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi İştirakler Koordinasyon Müdürlüğü Toplantı Salonunda, aşağıdaki gündemde yazılı hususları görüşmek üzere toplanacaktır.

İlk toplantıda gerekli nisaba ulaşılamaması halinde, toplantı 21 Aralık 2023 tarihine (aynı gündem maddeleri, yer ve saatte yapılmak üzere) ertelenecektir. İkinci toplantıya ilişkin olarak aynı şekilde tekrar çağrı yapılacaktır.

Toplantıya bizzat katılmayacak olan ortaklar, ekte yer alan vekaletname metnini doldurup imzalamak suretiyle temsilci tayin edebilirler.

Sayın ortaklarımızın belirtilen gün ve saatte toplantıya teşrifleri saygı ile arz olunur.

 YÖNETİM KURULU ÜYESİ
GENEL MÜDÜR V.
Ender DENİZ

YÖNETİM KURULU BAŞKANI
Nurcan ALAN

Şirket Merkezi Adresi:

Seyrantepe Mah. Cendere Cad. No:56 Kâğıthane/İstanbul

Tel : 212 301 90 00

Fax: 212 301 90 02

Web: www.isbak.istanbul

İSBAK İSTANBUL BİLİŞİM VE AKILLI KENT TEKNOLOJİLERİ ANONİM ŞİRKETİ’NİN
28 KASIM 2023 TARİHİNDE YAPILACAK
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

GÜNDEM:

1- Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,

2- Şirket zararına sebebiyet veren yönetim kurulu üyeleri ile ilgili açılan sorumluluk davalarının görüşülmesi,

3- Dilek, temenniler ve kapanış.

VEKÂLETNAME
(TEMSİLCİLİK BELGESİ)
İSBAK İSTANBUL BİLİŞİM VE AKILLI KENT TEKNOLOJİLERİ
ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA

İSBAK İstanbul Bilişim ve Akıllı Kent Teknolojileri Anonim Şirketi’nin 28/11/2023 Salı günü Saat:11:30’da Osmaniye Mahallesi Koşuyolu Bulvarı No:1 Kat:5 34146 Bakırköy/İSTANBUL adresindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi İştirakler Koordinasyon Müdürlüğü Toplantı Salonunda yapılacak Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında aşağıda belirttiğimiz görüşler doğrultusunda bizi temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan …………………………………………………………………… ‘yı vekil tayin ediyoruz.

Vekilin(*) ;

Adı Soyadı / Ticaret Unvanı:

T.C. Kimlik No / Vergi No, Ticaret Sicil ve Numarası ile Mersis Numarası :

İSBAK İstanbul Bilişim ve Akıllı Kent Teknolojileri Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanlığı’ndan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına Çağrı

İSTANBUL TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ’NE
Ticaret Sicili No:228750
İSBAK İSTANBUL BİLİŞİM VE AKILLI KENT TEKNOLOJİLERİ ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NDAN
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI

Şirketimizin 31/07/2023 (ilk tarih) tarihinde yapılması planlanan olağanüstü genel kurul toplantısının ertelenmesi üzerine, Yönetim Kurulumuzun 01/08/2023 tarih, 2023-63 no’lu kararı ve Şirketimiz Esas Sözleşmesinin 14. Maddesi gereğince, Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı’nın 25/08/2023 Cuma günü Saat 11:30’da Osmaniye Mahallesi Koşuyolu Bulvarı No:1 Kat:5 34146 Bakırköy/İSTANBUL adresindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi İştirakler Koordinasyon Müdürlüğü Toplantı Salonunda, aşağıdaki gündemde yazılı hususları görüşmek üzere toplanacaktır.
Sayın ortaklarımızın belirtilen gün ve saatte toplantıya teşrifleri saygı ile arz olunur.

Şirket Merkezi Adresi:

Seyrantepe Mah. Cendere Cad. No:56 Kâğıthane/İstanbul
Tel : 212 301 90 00
Fax: 212 301 90 02
Web: www.isbak.istanbul

İSBAK İSTANBUL BİLİŞİM VE AKILLI KENT TEKNOLOJİLERİ ANONİM ŞİRKETİ’NİN
25 AĞUSTOS 2023 TARİHİNDE YAPILACAK
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

GÜNDEM:
1-Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
2-.TTK m.363/1 hükmü uyarınca, faaliyet yılı içinde meydana gelen Yönetim Kurulu üye değişikliklerinin Genel Kurulun onayına sunulması,
3- Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin tespiti,
4- Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur haklarının yeniden belirlenmesi,
5- Dilek, temenniler ve kapanış.

VEKÂLETNAME
(TEMSİLCİLİK BELGESİ)
İSBAK İSTANBUL BİLİŞİM VE AKILLI KENT TEKNOLOJİLERİ
ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA

İSBAK İstanbul Bilişim ve Akıllı Kent Teknolojileri Anonim Şirketi’nin 25/08/2023 Cuma günü Saat:11:30’da Osmaniye Mahallesi Koşuyolu Bulvarı No:1 Kat:5 34146 Bakırköy/İSTANBUL adresindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi İştirakler Koordinasyon Müdürlüğü Toplantı Salonunda yapılacak Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında aşağıda belirttiğimiz görüşler doğrultusunda bizi temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan …………………………………………………………………… ‘yı vekil tayin ediyoruz.

Vekilin(*) ;

Adı Soyadı / Ticaret Unvanı:

T.C. Kimlik No / Vergi No, Ticaret Sicil ve Numarası ile Mersis Numarası :

17.03.2023 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

İSBAK İstanbul Bilişim ve Akıllı Kent Teknolojileri Anonim Şirketi’nin 15.02.2023 tarihinde yapılması planlanan 2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının ertelenmesi üzerine bu sefer ikinci toplantının yapılması için 17.03.2023 Cuma günü saat 11:00’de Osmaniye Mahallesi Koşuyolu Bulvarı No:1 Kat:5 34146 Bakırköy/İSTANBUL adresinde bulunan iştirakler Koordinasyon Müdürlüğü Toplantı Salonunda toplanılmıştır.

Toplantıya ilişkin toplantı tutanağı için tıklayınız. 

İSBAK İstanbul Bilişim ve Akıllı Kent Teknolojileri Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanlığı’ndan Olağan Genel Kurul Toplantısına Çağrı

İSTANBUL SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ’NE
Ticaret Sicili No:228750
İSBAK İSTANBUL BİLİŞİM VE AKILLI KENT TEKNOLOJİLERİ ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NDAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI

Şirketimizin 15.02.2023 tarihinde yapılması planlanan olağan genel kurul toplantısının ertelenmesi üzerine, Yönetim Kurulumuzun …./…/2023 tarih, 2023/……. no’lu kararı ve Şirketimiz Esas Sözleşmesinin 14. Maddesi gereğince, 2022 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı’nın 17.03.2023 Cuma günü Saat 11:00’da Osmaniye Mahallesi Koşuyolu Bulvarı No:1 Kat:5 34146 Bakırköy/İSTANBUL adresindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi İştirakler Koordinasyon Müdürlüğü Toplantı Salonunda, aşağıdaki gündemde yazılı hususları görüşmek üzere toplanacaktır.

Faaliyet Raporu, finansal tablolar ve yönetim kurulunun kâr dağıtım önerisi genel kurul toplantısından en az onbeş gün önce şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.
Sayın ortaklarımızın belirtilen gün ve saatte toplantıya teşrifleri saygı ile arz olunur.

Şirket Merkezi Adresi:
Seyrantepe Mah. Cendere Cad. No:56 Kâğıthane/İstanbul
Tel: 212 301 90 00
Web: www.isbak.istanbul

İSBAK İSTANBUL BİLİŞİM VE AKILLI KENT TEKNOLOJİLERİ ANONİM ŞİRKETİ’NİN
17 Mart 2023 TARİHİNDE YAPILACAK
2022 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

GÜNDEM:

1-  Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,

2- Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2022 Yılı Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,

3- 2022 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunması

4- 2022 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,

5- TTK m.363/1 hükmü uyarınca, faaliyet yılı içinde meydana gelen Yönetim Kurulu üye değişikliklerinin Genel Kurulun onayına sunulması,

6- Yönetim Kurulu üyelerinin 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,

7- Kârın kullanım şeklinin, kâr dağıtımı hususunun belirlenmesi,

8- Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur haklarının tespiti,

9- Bağımsız Denetçi seçimi,

10- TTK m. 395 ve m.396’a göre Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesinin görüşülmesi,

11- Dilek, temenniler ve kapanış

VEKÂLETNAME
 (TEMSİLCİLİK BELGESİ)

İSBAK İstanbul Bilişim ve Akıllı Kent Teknolojileri Anonim Şirketi’nin 17.03.2023 Cuma günü Saat:11:00’da Osmaniye Mahallesi Koşuyolu Bulvarı No:1 Kat:5 34146 Bakırköy/İSTANBUL adresindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi İştirakler Koordinasyon Müdürlüğü Toplantı Salonunda yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısında bizi temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan …………………………………………………………………… ‘yı vekil tayin ediyoruz.

Vekilin(*) ;

Adı Soyadı / Ticaret Unvanı: 

T.C. Kimlik No / Vergi No, Ticaret Sicil ve Numarası ile Mersis Numarası :

Not: Yukarıdaki Vekâletname (Temsilcilik Belgesi) örneği kurumun antetli kağıdına Islak İmzalı olarak hazırlanmalı ve Noterden tasdik ettirilmiş şekilde Genel Kurulda hazır bulundurulmalıdır.

İSBAK İstanbul Bilişim ve Akıllı Kent Teknolojileri Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanlığı’ndan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına Çağrı

ANKARA TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ’NE
Ticaret Sicili No:228750
İSBAK İSTANBUL BİLİŞİM VE AKILLI KENT TEKNOLOJİLERİ ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NDAN
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI

Yönetim Kurulumuzun 15/09/2022 tarih 2022-76 no’lu kararı ve Şirketimiz Esas Sözleşmesinin 14. Maddesi gereğince 2022 Yılı Ortaklar Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, 07/10/2022 Cuma günü Saat 10:00’da  Osmaniye Mahallesi Koşuyolu Bulvarı No:1 Kat:5 34146 Bakırköy/İSTANBUL adresindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi İştirakler Koordinasyon Müdürlüğü Toplantı Salonunda, aşağıdaki gündemde yazılı hususları görüşmek üzere toplanacaktır.

İlk toplantıda gerekli nisaba ulaşılamaması halinde, toplantı 26/10/2022 tarihine (aynı gündem maddeleri, yer ve saatte yapılmak üzere) ertelenecektir. İkinci toplantıya ilişkin olarak aynı şekilde tekrar çağrı yapılacaktır.

Toplantıya bizzat katılmayacak olan ortaklar, ekte yer alan vekaletname metnini doldurup imzalamak suretiyle temsilci tayin edebilirler.

Sayın ortaklarımızın belirtilen gün ve saatte toplantıya teşrifleri saygı ile arz olunur.

YÖNETİM KURULU ÜYESİ
GENEL MÜDÜR
Mesut KIZIL

YÖNETİM KURULU BAŞKANI
Nurcan ALAN

Şirket Merkezi Adresi:

Seyrantepe Mah. Cendere Cad. No:56 Kâğıthane/İstanbul

Tel : 212 301 90 00
Fax: 212 301 90 02
Web: www.isbak.istanbul

İSBAK İSTANBUL BİLİŞİM VE AKILLI KENT TEKNOLOJİLERİ ANONİM ŞİRKETİ’NİN
07 EKİM 2022 TARİHİNDE YAPILACAK
2022 YILINA AİT OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

GÜNDEM:

1-Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,

2-.TTK m.363/1 hükmü uyarınca, faaliyet yılı içinde meydana gelen Yönetim Kurulu üye değişikliklerinin Genel Kurulun onayına sunulması,

3- Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur haklarının yeniden belirlenmesi,

4- Dilek, temenniler ve kapanış.

VEKÂLETNAME
(TEMSİLCİLİK BELGESİ)
İSBAK İSTANBUL BİLİŞİM VE AKILLI KENT TEKNOLOJİLERİ
ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA

İSBAK İstanbul Bilişim ve Akıllı Kent Teknolojileri Anonim Şirketi’nin 07/10/2022 Cuma günü Saat:10:00’da Osmaniye Mahallesi Koşuyolu Bulvarı No:1 Kat:5 34146 Bakırköy/İSTANBUL adresindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi İştirakler Koordinasyon Müdürlüğü Toplantı Salonunda yapılacak Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında aşağıda belirttiğimiz görüşler doğrultusunda bizi temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan …………………………………………………………………… ‘yı vekil tayin ediyoruz.

 

Vekilin(*) ;

 

Adı Soyadı / Ticaret Unvanı:

 

T.C. Kimlik No / Vergi No, Ticaret Sicil ve Numarası ile Mersis Numarası :

İsbak İstanbul Bilişim ve Akıllı Kent Teknolojileri Anonim Şirketi 22.04.2022 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

İSBAK İSTANBUL BİLİŞİM VE AKILLI KENT TEKNOLOJİLERİ ANONİM ŞİRKETİ 22.04.2022 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

İSBAK İSTANBUL BİLİŞİM VE AKILLI KENT TEKNOLOJİLERİ ANONİM ŞİRKETİ’ nin 24.03.2022 tarihinde yapılması planlanan 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının ertelenmesi üzerine bu sefer ikinci toplantının yapılması için, 22.04.2022 Cuma günü saat 11:30’da Osmaniye Mahallesi Koşuyolu Bulvarı No:1 Kat:5 34146 Bakırköy/İSTANBUL adresindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi İştirakler Koordinasyon Müdürlüğü Toplantı Salonunda toplanılmıştır. 

Türk Ticaret Kanunu’nun 414. maddesine göre yapılan toplantıya ait davet, kanun ve anasözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nin 30/03/2022 tarih ve 10548 sayılı; Güncel Gazetelerden Istanbul Gazetesi’nin 30/03/2022 tarihli nüshasında, şirketin kurumsal internet sitesinde ilan edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahiplerine taahhütlü mektupla toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin toplam 72.271.960,00-TL (YetmişİkiMilyonİkiYüzYetmişBirBinDokuzYüzAltmışTürkLirası) sermayesine tekabül eden 72.271.960 (YetmişİkiMilyonİkiYüzYetmişBirBinDokuzYüzAltmış) adet hissenin 255.164 TL’ sine tekabül eden 255.164 adet hissenin asaleten(temsilen) olmak üzere temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine Yönetim Kurulu üyesi Sayın Mesut KIZIL’ın, Yönetim Kurulu üyesi Sayın Cemalettin ÖZDEMİR’ in ve Bağımsız Denetim Kuruluşu; As Bağımsız Denetim ve YMM Anonim Şirketi’ni temsilen denetçi Sayın Emine Demet KARAKUŞ un toplantıda hazır bulunduğunun tespiti üzerine toplantı, Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Mesut KIZIL tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

(1) Gündemin birinci maddesine geçilerek; Toplantı Başkanlığına Sn. Mesut KIZIL’ ın seçilmesine ve toplantı başkanlığına, toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesini imzalama yetkisi verilmesine katılanların oy birliği ile karar verildi. 

(2) 2021 yılı faaliyetleri hakkında Şirket Yönetim Kurulu’nca hazırlanan Faaliyet Raporu Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Mesut KIZIL tarafından okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda katılanların oybirliği ile kabul edildi.

(3) 2021 yılı hesap dönemine ilişkin olarak; AS Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu, denetim firmasını temsilen sorumlu denetçi Sn. Emine Demet KARAKUŞ tarafından okundu. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından sadece bilgi verildi.

(4) Şirketin 31.12.2021 tarihli, 01.01.2021-31.12.2021 dönemine ait kâr/zarar ve bilanço tabloları okunarak müzakere edildi ve 2021 yılı hesap dönemine ilişkin, Finansal Tabloların onaylanmasına katılanların oybirliği ile karar verildi.

(5) Faaliyet yılı içinde Yönetim Kurulu Üyeliklerinde meydana gelen değişiklikler görüşüldü; 

Sn. Fatih AGCABAL’ın 28/02/2022 tarihli istifası ile boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine, 01/03/2022 tarihi itibari ile Sn. Özlem KARACA’nın seçilmesine, TTK m. 363/1 hükmü uyarınca Genel Kurul tarafından onaylanmasına katılanların oybirliği ile karar verildi

(6) Gündemin altıncı maddesine geçilerek; Yönetim Kurulu üyelerinin 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerine katılanların oybirliği ile karar verildi. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar.

(7) Şirket bilançosunda görünen karın, vergi ve kanuni yedekler ayrıldıktan sonra şirket bünyesinde bırakılmasına katılanları oybirliği ile karar verildi.

(8) Gündem maddesi müzakere edildi. 22.04.2022 tarihinden itibaren; Yönetim Kurulu Başkanı’na -TL aylık net, Yönetim Kurulu Başkan Vekili’ne TL aylık net ve Yönetim Kurulu Üyesine TL aylık net huzur hakkı ödenmesine, katılanların oy birliği ile karar verildi.

(9) 2022 faaliyet dönemi için 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu uyarınca denetimini yapmak üzere, yapılan piyasa araştırması sonucunda, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü’nün 612279 sicil numarasında kayıtlı Büyükdere Cad. CEM. İş Merkezi No:23 Kat7 Şişli/İST ANBUL adresinde mukim, 0860439777 vergi sicil numaralı, 0086043977700012 mersis no’lu; AS Bağımsız Denetim ve YMM Anonim Şirketi’nin, Bağımsız Denetim Şirketi olarak seçilmesine katılanların oybirliği ile karar verildi.

(10) Yönetim Kurulu üyelerine, TTK m.395 ve m.396 da belirtilen hususlarda izin verilmesine katılanların oybirliği ile karar verildi.

(11) Dilek ve temenniler maddesinde söz alan olmadı. Gündemde görüşülecek başka bir madde olmadığından, toplantıya toplantı başkanı tarafından son verildi. 22.04.2022

İSBAK İstanbul Bilişim ve Akıllı Kent Teknolojileri Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanlığı’ndan Olağan Genel Kurul Toplantısına Çağrı

İSBAK İSTANBUL BİLİŞİM VE AKILLI KENT TEKNOLOJİLERİ ANONİM ŞİRKETİ

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NDAN

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI

 

Şirketimizin 24.03.2022 tarihinde yapılması planlanan olağan genel kurul toplantısının ertelenmesi üzerine,Yönetim Kurulumuzun 25/03/2022 tarih, 2022/32 no’lu kararı ve Şirketimiz Esas Sözleşmesinin 14. Maddesi gereğince, 2021 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı’nın 22/04/2022 Cuma günü Saat 11:30’da Osmaniye Mahallesi Koşuyolu Bulvarı No:1 Kat:5 34146 Bakırköy/İSTANBUL adresindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi İştirakler Koordinasyon Müdürlüğü Toplantı Salonunda, aşağıdaki gündemde yazılı hususları görüşmek üzere toplanacaktır.

Faaliyet Raporu, finansal tablolar ve yönetim kurulunun kâr dağıtım önerisi genel kurul toplantısından en az onbeş gün önce şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Sayın ortaklarımızın belirtilen gün ve saatte toplantıya teşrifleri saygı ile arz olunur.

YÖNETİM KURULU ÜYESİ GENEL MÜDÜR

Mesut KIZIL

YÖNETİM KURULU BAŞKANI

Nurcan ALAN

Şirket Merkezi Adresi:

Seyrantepe Mah. Cendere Cad. No:56 Kâğıthane/İstanbul

Tel: 212 301 90 00

Web: www.isbak.istanbul

İSBAK İSTANBUL BİLİŞİM VE AKILLI KENT TEKNOLOJİLERİ ANONİM ŞİRKETİ’NİN

22 Nisan 2022 TARİHİNDE YAPILACAK

2021 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

GÜNDEM:

 1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
 2. Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2021 Yılı Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
 3. 2021 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunması, 
 4. 2021 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
 5. TTK m.363/1 hükmü uyarınca, faaliyet yılı içinde meydana gelen Yönetim Kurulu üye değişikliklerinin Genel Kurulun onayına sunulması,,
 6. Yönetim Kurulu üyelerinin 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
 7. Kârın kullanım şeklinin, kâr dağıtımı hususunun belirlenmesi,
 8. Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur haklarının tespiti,
 9. Bağımsız Denetçi seçimi,
 10. TTK m. 395 ve m.396’a göre Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesinin görüşülmesi,
 11. Dilek, temenniler ve kapanış.  

        VEKÂLETNAME

 (TEMSİLCİLİK BELGESİ)

 

İSBAK İstanbul Bilişim ve Akıllı Kent Teknolojileri Anonim Şirketi’nin 22/04/2022 Cuma günü Saat:11:30’da Osmaniye Mahallesi Koşuyolu Bulvarı No:1 Kat:5 34146 Bakırköy/İSTANBUL adresindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi İştirakler Koordinasyon Müdürlüğü Toplantı Salonunda yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısında bizi temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan …………………………………………………………………… ‘yı vekil tayin ediyoruz.

Vekilin(*) ;

Adı Soyadı / Ticaret Unvanı:

T.C. Kimlik No / Vergi No, Ticaret Sicil ve Numarası ile Mersis Numarası :

Not: Yukarıdaki Vekâletname (Temsilcilik Belgesi) örneği kurumun antetli kağıdına 3 asıl nüsha ve Islak İmzalı olarak hazırlanmalı ve Noterden tasdik ettirilmiş şekilde Genel Kurulda hazır bulundurulmalıdır.

E-Katalog