Kişisel Verilerin Korunması

İSTANBUL BİLİŞİM VE AKILLI KENT TEKNOLOJİLERİ AŞ

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA AYDINLATMA METNİ

İstanbul Bilişim ve Akıllı Kent Teknolojileri AŞ (”İSBAK AŞ”), yürütmekte olduğu faaliyetler nedeniyle kişisel verilerinizin işlenmesinde 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”)’na uygun olarak her türlü teknik ve hukuki tedbiri almaktadır. İlgili kişiler, kişisel verilerinin işlenmesi, üçüncü kişilere aktarılması, kişisel veri toplamanın hukuki sebepleri ile KVKK’da yer alan hakları konularında detaylı bilgiye aşağıda yer alan aydınlatma metninden ulaşabilirler.

Kişisel verileriniz, aşağıda yer alan durum ve koşullarda veri sorumlusu ya da atayacağı gerçek/tüzel kişiler tarafından işlenmektedir:

 1. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları
 • 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (“İBB”) görev ve sorumlulukları kapsamında gerçekleştirilecek hizmetlerin ifası amacıyla,
 • “Akıllı Şehir İstanbul” projelerinin sürdürülebilir çözümlerle yürütülmesi; Ar- Ge faaliyetlerinin, inovasyonun, yerli üretim ve girişimciliğin gelişimine katkı sağlamak amacıyla,
 • İstanbul’u geleceğe taşıyacak, şehirde yaşayanların ve misafirlerin hayat kalitesini arttırmaya yönelik projelerin hayata geçirilmesi amacıyla,
 • Şirketimiz ile İBB ve İBB’nin diğer iştirak şirketleri arasında iletişim ve işbirliğinin sağlanması, koordinasyonun temini, ortak iş alanlarının yürütülmesi, müşterilerimizin ve çalışanlarımızın ihtiyaçlarının belirlenmesi, sözleşme ile ilgili yükümlü olunan edimlerin yerine getirilmesi, müşteri takibinin sağlanması, iş sağlığı ve güvenliği ile iş sürekliliğinin temini, ortak veri tabanı oluşturulması, ortak veri tabanının işlerliğinin kolaylaştırılması, iletişim ve pazarlama kolaylığının sağlanması, marka ve itibar yönetimi amacıyla,
 • İstanbul’da yaşayan ve çeşitli nedenlerle şehrimizde bulunan kişilere sağlıklı hizmet sunabilmek ve İstanbul’da yaşayan vatandaşların hayat kalitesini ve yaşam standardını arttırmak, kamu hizmetlerinden etkin ve hızlı bir şekilde yararlanmasını sağlamak amacıyla,
 • Hizmetlerimizi iyileştirmek, geliştirmek, çeşitlendirmek ve ticari ilişki içerisinde olduğumuz gerçek/tüzel kişilere alternatifler sunabilmek amacıyla,
 • Çeşitli raporların, araştırmaların ve sunumların hazırlanması, acil durum yönetim süreçlerinin planlanması, finans ve muhasebe işlerinin takibi, şirketimiz nezdinde güvenliğin temin edilmesi amacıyla,
 • Şirketimiz, İBB ve İBB’ye bağlı diğer iştirak şirketleri tarafından üretilen, sunulan ürün ve hizmetlerin ticari/kamu ve sosyal amaçlarımızın gerçekleştirilmesi doğrultusunda sağlıklı bir şekilde tüketicelere, tedarikçilere, iş ortaklarımıza, kamu kurumlarına ulaştırılmasını temin amacıyla,
 • Gerekli kalite ve standart denetimlerimizin yapılabilmesi ya da kanun ve yönetmelikler ile belirlenmiş sair yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi amacıyla,
 • Yürütmekte olduğumuz projelerin sağlıklı bir şekilde ilerlemesini sağlamak ve ilgili mevzuatlar uyarınca bildirimde bulunmak amaçlarıyla,
 • Mevzuat uyarınca Şirketimizin ticari defterlerinin, faturalarının, ihalelerinin, çek ve bordrolarının düzenlenebilmesi ve bu işlemlere ait süreçlerin doğru bir şekilde yürütülmesi amacıyla,
 • Mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerimiz kapsamında iş sağlığı ve güvenliği için gerekli önlemlerin alınması, eğitim süreçlerinin planlanması ve yürütülmesi, sağlık ile ilgili hususlarda erken müdahalenin yapılabilmesi amacıyla,
 • Yargı, belediyeler ve ilgili diğer kamu kurum ve kuruluşlarının taleplerinin yerine getirilmesi amacıyla,
 • Mevzuatta veya kabul ettiğimiz politikalarda meydana gelen değişikliklerin bildirilmesi veya veri sahibini ilgilendiren bildirimlerin yapılması amacıyla,
 • Şirketimiz tarafından düzenlenen/katılım sağlanan toplantı seminer ve diğer sosyal organizasyonlar, ödül törenleri, kurumsal toplantılarda çekilen fotoğraflar ve videolar; Şirketimizin ve etkinliğin tanıtımı, duyurulması ve kamuoyunun bilgilendirilmesi amacıyla,
 • Etkinlik, turnuva, toplantı, konferans, eğitim vb. faaliyetlerin yürütülmesi amacıyla,
 • Finansal raporlama ve risk yönetimi işlemlerinin icrası ve takibi, ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi, halkla ilişkiler ve pazarlama politikalarının geliştirilmesi ve iyileştirilmesi amacıyla,
 • Ticari iş stratejilerimizin belirlenmesi ve uygulanması amacıyla,
 • Sözleşmesel ilişkinin kurulabilmesini sağlamak amacıyla,
 • Şirketimizin taraf olduğu sözleşmelerin eksiksiz ifası ve bu sözleşmelerde karşı tarafların sözleşmeleri eksiksiz ifa ettiklerinin kontrolü amacıyla,
 • Şirketimiz ile ticari ilişki içerisinde olan gerçek/tüzel kişilerin hukuki güvenliğinin sağlanması amacıyla,
 • Satış/Hizmet sonrası yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek amacıyla,
 • Çalışanlarımızın, misafirlerimizin ve Şirketimize ait binaların güvenliğinin, kamera kaydı ve sair güvenlik önlemleri ile sağlanabilmesi ve giriş-çıkışların kontrol edilebilmesi amacıyla,
 • Çalışanlarımıza teslim edilen araç ve gereçlerin verimli ve etkili kullanılmasını sağlamak amacıyla,
 • Şirketimizin eski hükümlüyü çalıştırma yükümlülüğü kapsamında ve sadece bu kapsamda olmamakla birlikte çalışanlarımızın ve çalışan adaylarımızın işe uygunluğunun ve işe devamının değerlendirilmesi amacıyla,
 • Çalışan adaylarımızın işe alım süreçlerinin değerlendirilmesi, çalışanlarımızın özlük dosyalarının oluşturulması ve Şirketimizin İnsan Kaynakları politikalarının sürdürülmesi amacıyla,
 • Çalışanlarımızın moral ve motivasyonunun, performans düzeyinin, memnuniyetlerinin, birbirleriyle ve Şirketimiz ile olan etkileşimlerinin artırılması ve Şirketimize olan bağlılıklarının sağlanması amacıyla,
 • Ses ve arama kayıtları çağrı merkezlerimizle ya da Şirket sabit telefonlarıyla iletişim sağlanması halinde, iletişimin tespiti ve içeriğin belirlenebilmesi amacıyla,
 • SAP, PDKS ve diğer platformlar aracılığıyla özlük faaliyetlerinin daha etkin biçimde yerine getirilebilmesi amacıyla,
 • Ticari satın alma ve kurumsal yazışmalarımızın yürütülmesi amacıyla,
 • İş yerinde meydana gelebilecek olaylarda disiplin sürecinin işletilebilmesi amacıyla,
 • Müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi amacıyla,
 • İşletme ve tesislerimizi ziyaret eden misafirlerimizin internete erişiminin sağlanması amacıyla,
 • İş yürütme programlarının hazırlanması, vardiya listelerinin hazırlanması ve uygulanması amacıyla,
 • Servis hizmetlerinin ve çeşitli lojistik faaliyetlerinin planlanması ve icrası amacıyla, İnternet sitemizin ziyaret edilmesi durumunda istatiksel verilerin oluşturulması, ziyaretçi bilgilerinin kaydedilmesi ve geri dönüşlerin sağlanması amacıyla,
 • Şirket çalışanlarına sağlanan yurt içi/yurt dışı seyahat ve konaklamanın planlanması amacıyla,
 • Tarafımıza iletilen talep, şikayet ve önerilerin takibi, sonuçlandırılması ve geri bildirimde bulunabilmek amacıyla,
 • Misafirlerimize, tedarikçilerimize ve personellerimize park yeri tanımlama veya belirleme işlemlerinin yapılabilmesi amacıyla,

       2. Kişisel Verilerin Aktarılması

İşlenen kişisel verilerin yukarıdaki amaçlar çerçevesinde, KVKK’nın 8. ve 9. maddeleri dikkate alınarak aktarılmaktadır:

 • Kamu hizmetlerimizin/ticari faaliyetlerimizin yerine getirilebilmesi, sürekliliğinin ve koordinasyonun sağlanabilmesi amacıyla, iş ortaklıklarımıza ya da İBB ve İBB iştirak şirketlerine,
 • Ortak veri tabanı oluşturulması, koordinasyon ve iş birliğinin sağlanması amacıyla İBB ve iştirak şirketlerine,
 • Ürün ve hizmetlerin sağlanabilmesi amacıyla sınırlı olarak tedarikçilerimize, iş ortaklarımıza, İBB ve İBB iştirak şirketlerine,
 • İlgili mevzuat hükümlerine göre kamu hizmeti niteliğindeki ve ticari faaliyetlerimizin denetimi ile ilgili mevzuat hükümlerine istinaden yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi amacıyla İBB, T.C. İçişleri Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TSE başta olmak üzere ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile ilgili sözleşmeler kapsamında denetim firmalarına, özel entegratör firmalarına, bağımsız denetim firmalarına, mali müşavir/muhasebe firmalarına, hukuk bürolarına,
 • Kanunlarda öngörülen yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve güvenliğin sağlanması amacıyla başta SGK ve Vergi Daireleri olmak üzere ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına,
 • İlgili kamu kurum ve kuruluşlarının talepleri doğrultusunda, talep amaçlarıyla sınırlı olmak üzere hukuken yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına ile yargı organlarına,
 • Kamusal nitelikteki hizmetlerimize ve ticari faaliyetlerimize ilişkin stratejilerin hazırlanması ve uygulanması amacıyla tedarikçilerimize,
 • Kurumsal olarak bağlı bulunduğumuz İBB’ye, İBB iştirak şirketlerine ve ilçe belediyelerine,
 • Şirketin bilinirliğini ve marka değerini artırmak, internet altyapısını geliştirmek ve güncelliği korumak amacıyla yurt içi ve/veya yurt dışı özel ve kamu tüzel kişiliklerine,
 • Şirketimizin faaliyet konularını ve kamu hizmetlerini gerçekleştirebilmek amacıyla iş birliği içinde olduğumuz yurt içi ve yurt dışı gerçek/tüzel kişiler ile kamu kurum ve kuruluşlarına,
 • Geçerli hukuki sebebe dayanarak referans talep eden üçüncü kişi ve kurumlara,
 • Ortak veri tabanı oluşturulması, ortak veri tabanının işlerliğinin kolaylaştırılması, iletişim ve pazarlama kolaylığının sağlanması, marka ve itibar yönetimi amacıyla İBB ve İBB iştirak şirketlerine, tedarikçilerimize ve çözüm ortaklarımıza,
 • İşletim sistemleri ve bilgisayar programlarının veri tabanlarının oluşturulması, program işlerliğinin sağlanması ve programın bakım ve onarımının yapılabilmesi amacıyla yurt içi ve yurt dışında kurulu yazılım firmalarına ve teknoloji şirketlerine,
 • Güvenlik, teknoloji ve bulut hizmetleri kapsamında dijital verilerin yurt içi ve yurt dışında kurulu bu hizmetleri veren kurum/kuruluşlara,
 • Acil tıbbi müdahaleler ve iş sağlığı ve güvenliği yükümlülüklerini yerine getirmek amacıyla iş sağlığı ve güvenliği şirketlerine, hastanelere ve sağlık kuruluşlarına,
 • Bankacılık ve finans işlemlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla banka ve finans kurumlarına ve İBB’ye,
 • Tamir, bakım, onarım ve servis hizmetleri yürüten çözüm ortağı şirketlere, tedarikçilerimize ve bu alanda faaliyet gösteren firmalara,
 • İşyeri güvenliğinin sağlanması amacıyla güvenlik şirketlerine,
 • Pazarlama stratejilerinin oluşturulması, yeni iş alanlarının geliştirilmesi, kalite standartlarımızın yükseltilmesi, maliyetlerin düşürülmesi amacıyla, mali, ticari ve finans, yönetim ve insan kaynakları konularında uzman danışmanlık firmalarına,
 • Kambiyo, ihracat-ithalat, mali ve finansal, yasal izin ve sorumlulukların yerine getirilebilmesi amaçlarıyla iş ortaklarımıza, bayilerimize, tedarikçilerimize, İBB’ye,
 • Etkinlik, konferans, kutlama, düğün ve benzeri sosyal etkinliklerin gerçekleştirilmesi amacıyla İBB’ye, İBB iştirak şirketlerine ve bu alanda faaliyet gösteren hizmet alınan firmalara,
 • Şirketimiz çalışanları ve ailelerini grup sağlık sigortası hizmetlerinden faydalandırabilmek amacıyla sigorta şirketlerine,
 • Personel politikalarının oluşturulması ve yürütülmesi amacıyla insan kaynakları şirketlerine ve diğer danışman şirketlere,
 • Konaklama, ulaşım ve turistik amaçlarla turizm firmalarına, otellere ve organizasyon şirketlerine,
 • Çalışanlarımıza sağlanacak yemek, hediye, promosyon ve benzeri hizmetlerin yürütülebilmesi için ilgili yemek firması ve organizasyon firmalarına,
 • Müşteri ve abone memnuniyeti çerçevesinde araştırma ve anket faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla anlaşmalı olduğumuz araştırma ve anket firmalarına,
 • Reklam ve tanıtım süreçlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla iş ortaklarımıza ve tedarikçilerimize.

3. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, Şirketimiz veya Şirketimiz adına veri işleyen gerçek/tüzel kişiler tarafından başvuru formları, Beyaz Masa, internet sitesi, muhtelif sözleşmeler, her türlü bilgi formları, anketler, iş başvuru formları, iş sözleşmeleri, sosyal medya uygulamaları, kamera kayıtları, İBB ve diğer iştirak şirketlerinden, müşterilerimizden, tedarikçilerimizden ve iş ortaklarımızdan gelen yazılı, sözlü ve dijital bildirimler, çağrı merkezleri ve burada sayılanlarla sınırlı olmamak üzere sözlü, yazılı veya elektronik kanallar aracılığı ile açık rızanız ya da KVKK’da öngörülen diğer veri işleme şartları kapsamında toplanmaktadır.

Bu bilgiler, ticari ve idari faaliyetlerimizin yasalar çerçevesinde sunulabilmesi ve bu kapsamda Şirketimizin kamusal nitelikteki hizmetlerini yürütebilmesi, ticari hayatını sürdürebilmesi ve yasalardan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi amaçlarıyla edinilir.

Şirketimiz kişisel verileri, kişisel verilerin işlenmesi amacı doğrultusunda, işleme amacıyla orantılı bir şekilde saklamaktadır. Kişisel veriler, işlenme amacının ve/veya sebebinin ortadan kalkmış olması durumunda ilgili mevzuatın gerektirdiği süre sonuna kadar saklanmaktadır. Kişisel verilerin işlenme amacı ve sebebi ortadan kalktığında yasalardan kaynaklanan yükümlülüklerimizin temini için gerekli aksiyonları almaktadır.

4. Kişisel Verilerin Saklanması ve İmha Edilmesi

Zaman aşımı süreleri tamamlandığında kişisel veriler imha edilecektir. Kamu hizmetinden kaynaklanan istisna kapsamındaki kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi ve anonim hale getirilmesi bağlı bulunduğu yasal mevzuat çerçevesinde gerçekleştirilecektir.

Şirketimiz bünyesinde kişisel verisi işlenen gerçek kişiler KVKK’nın 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahiptirler:

İlgili kişiler bu haklara ilişkin taleplerini, Şirketimizin aşağıda belirtilen adresine noter aracılığıyla göndereceği ihtarname ile veya kimlik ibraz etmek suretiyle şahsen başvuru yöntemiyle yazılı olarak iletebilir. İlgili kişinin talepleri en kısa sürede ve nihayetinde en geç otuz (30) gün içerisinde ücretsiz olarak değerlendirilip karara bağlanacaktır. Değerlendirme ve karar verme işleminin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi durumunda Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret esas alınacaktır.

Kamuoyuna saygılarımızla arz olunur.

5. İlgili Kişinin Hakları

 • Kişisel verisinin işlenip işlenmediğini öğrenme
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı veya aktarılacağı üçüncü kişileri, alıcıları ve alıcı kategorilerini,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ya da söz konusu işleme faaliyetinin durdurulmasını ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

6. Veri Sorumlusunun Kimliği

İSBAK İstanbul Bilişim ve Akıllı Kent Teknolojileri AŞ

Mersis no                  : 0480003912000018

İnternet Adresi       : https://www.isbak.istanbul/

Telefon Numarası  : 0 (212) 301 90 00

E-posta Adresi         : info@isbak.istanbul

Adres                         :  Seyrantepe Mah. Cendere Cad. No:56 Kağıthane İstanbul

Şirketimiz ile çeşitli bilgi, başvuru ve talep formları aracılığıyla iletişime geçmeniz halinde iletişim nedeninizle orantılı-sınırlı bir şekilde ve 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun öngördüğü şartlarda kişisel verilerinizi işlemekteyiz. Kişisel verileriniz ile ilgili sürece ve bu süreçte sahip olduğunuz haklara https://www.isbak.istanbul internet sitemizde yer alan aydınlatma metninden ulaşabilirsiniz.

Kişisel Verilerin Korunması

E-Katalog