İSBAK İSTANBUL BİLİŞİM VE AKILLI KENT TEKNOLOJİLERİ ANONİM ŞİRKETİ 22.04.2022 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

İSBAK İSTANBUL BİLİŞİM VE AKILLI KENT TEKNOLOJİLERİ ANONİM ŞİRKETİ’ nin 24.03.2022 tarihinde yapılması planlanan 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının ertelenmesi üzerine bu sefer ikinci toplantının yapılması için, 22.04.2022 Cuma günü saat 11:30’da Osmaniye Mahallesi Koşuyolu Bulvarı No:1 Kat:5 34146 Bakırköy/İSTANBUL adresindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi İştirakler Koordinasyon Müdürlüğü Toplantı Salonunda toplanılmıştır. 

Türk Ticaret Kanunu’nun 414. maddesine göre yapılan toplantıya ait davet, kanun ve anasözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nin 30/03/2022 tarih ve 10548 sayılı; Güncel Gazetelerden Istanbul Gazetesi’nin 30/03/2022 tarihli nüshasında, şirketin kurumsal internet sitesinde ilan edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahiplerine taahhütlü mektupla toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin toplam 72.271.960,00-TL (YetmişİkiMilyonİkiYüzYetmişBirBinDokuzYüzAltmışTürkLirası) sermayesine tekabül eden 72.271.960 (YetmişİkiMilyonİkiYüzYetmişBirBinDokuzYüzAltmış) adet hissenin 255.164 TL’ sine tekabül eden 255.164 adet hissenin asaleten(temsilen) olmak üzere temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine Yönetim Kurulu üyesi Sayın Mesut KIZIL’ın, Yönetim Kurulu üyesi Sayın Cemalettin ÖZDEMİR’ in ve Bağımsız Denetim Kuruluşu; As Bağımsız Denetim ve YMM Anonim Şirketi’ni temsilen denetçi Sayın Emine Demet KARAKUŞ un toplantıda hazır bulunduğunun tespiti üzerine toplantı, Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Mesut KIZIL tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

(1) Gündemin birinci maddesine geçilerek; Toplantı Başkanlığına Sn. Mesut KIZIL’ ın seçilmesine ve toplantı başkanlığına, toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesini imzalama yetkisi verilmesine katılanların oy birliği ile karar verildi. 

(2) 2021 yılı faaliyetleri hakkında Şirket Yönetim Kurulu’nca hazırlanan Faaliyet Raporu Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Mesut KIZIL tarafından okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda katılanların oybirliği ile kabul edildi.

(3) 2021 yılı hesap dönemine ilişkin olarak; AS Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu, denetim firmasını temsilen sorumlu denetçi Sn. Emine Demet KARAKUŞ tarafından okundu. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından sadece bilgi verildi.

(4) Şirketin 31.12.2021 tarihli, 01.01.2021-31.12.2021 dönemine ait kâr/zarar ve bilanço tabloları okunarak müzakere edildi ve 2021 yılı hesap dönemine ilişkin, Finansal Tabloların onaylanmasına katılanların oybirliği ile karar verildi.

(5) Faaliyet yılı içinde Yönetim Kurulu Üyeliklerinde meydana gelen değişiklikler görüşüldü; 

Sn. Fatih AGCABAL’ın 28/02/2022 tarihli istifası ile boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine, 01/03/2022 tarihi itibari ile Sn. Özlem KARACA’nın seçilmesine, TTK m. 363/1 hükmü uyarınca Genel Kurul tarafından onaylanmasına katılanların oybirliği ile karar verildi

(6) Gündemin altıncı maddesine geçilerek; Yönetim Kurulu üyelerinin 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerine katılanların oybirliği ile karar verildi. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar.

(7) Şirket bilançosunda görünen karın, vergi ve kanuni yedekler ayrıldıktan sonra şirket bünyesinde bırakılmasına katılanları oybirliği ile karar verildi.

(8) Gündem maddesi müzakere edildi. 22.04.2022 tarihinden itibaren; Yönetim Kurulu Başkanı’na -TL aylık net, Yönetim Kurulu Başkan Vekili’ne TL aylık net ve Yönetim Kurulu Üyesine TL aylık net huzur hakkı ödenmesine, katılanların oy birliği ile karar verildi.

(9) 2022 faaliyet dönemi için 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu uyarınca denetimini yapmak üzere, yapılan piyasa araştırması sonucunda, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü’nün 612279 sicil numarasında kayıtlı Büyükdere Cad. CEM. İş Merkezi No:23 Kat7 Şişli/İST ANBUL adresinde mukim, 0860439777 vergi sicil numaralı, 0086043977700012 mersis no’lu; AS Bağımsız Denetim ve YMM Anonim Şirketi’nin, Bağımsız Denetim Şirketi olarak seçilmesine katılanların oybirliği ile karar verildi.

(10) Yönetim Kurulu üyelerine, TTK m.395 ve m.396 da belirtilen hususlarda izin verilmesine katılanların oybirliği ile karar verildi.

(11) Dilek ve temenniler maddesinde söz alan olmadı. Gündemde görüşülecek başka bir madde olmadığından, toplantıya toplantı başkanı tarafından son verildi. 22.04.2022

E-Katalog