İSBAK İSTANBUL BİLİŞİM VE AKILLI KENT TEKNOLOJİLERİ ANONİM ŞİRKETİ

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NDAN

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI

 

Şirketimizin 24.03.2022 tarihinde yapılması planlanan olağan genel kurul toplantısının ertelenmesi üzerine,Yönetim Kurulumuzun 25/03/2022 tarih, 2022/32 no’lu kararı ve Şirketimiz Esas Sözleşmesinin 14. Maddesi gereğince, 2021 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı’nın 22/04/2022 Cuma günü Saat 11:30’da Osmaniye Mahallesi Koşuyolu Bulvarı No:1 Kat:5 34146 Bakırköy/İSTANBUL adresindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi İştirakler Koordinasyon Müdürlüğü Toplantı Salonunda, aşağıdaki gündemde yazılı hususları görüşmek üzere toplanacaktır.

Faaliyet Raporu, finansal tablolar ve yönetim kurulunun kâr dağıtım önerisi genel kurul toplantısından en az onbeş gün önce şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Sayın ortaklarımızın belirtilen gün ve saatte toplantıya teşrifleri saygı ile arz olunur.

YÖNETİM KURULU ÜYESİ GENEL MÜDÜR

Mesut KIZIL

YÖNETİM KURULU BAŞKANI

Nurcan ALAN

Şirket Merkezi Adresi:

Seyrantepe Mah. Cendere Cad. No:56 Kâğıthane/İstanbul

Tel: 212 301 90 00

Web: www.isbak.istanbul

İSBAK İSTANBUL BİLİŞİM VE AKILLI KENT TEKNOLOJİLERİ ANONİM ŞİRKETİ’NİN

22 Nisan 2022 TARİHİNDE YAPILACAK

2021 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

GÜNDEM:

 1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
 2. Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2021 Yılı Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
 3. 2021 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunması, 
 4. 2021 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
 5. TTK m.363/1 hükmü uyarınca, faaliyet yılı içinde meydana gelen Yönetim Kurulu üye değişikliklerinin Genel Kurulun onayına sunulması,,
 6. Yönetim Kurulu üyelerinin 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
 7. Kârın kullanım şeklinin, kâr dağıtımı hususunun belirlenmesi,
 8. Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur haklarının tespiti,
 9. Bağımsız Denetçi seçimi,
 10. TTK m. 395 ve m.396’a göre Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesinin görüşülmesi,
 11. Dilek, temenniler ve kapanış.  

        VEKÂLETNAME

 (TEMSİLCİLİK BELGESİ)

 

İSBAK İstanbul Bilişim ve Akıllı Kent Teknolojileri Anonim Şirketi’nin 22/04/2022 Cuma günü Saat:11:30’da Osmaniye Mahallesi Koşuyolu Bulvarı No:1 Kat:5 34146 Bakırköy/İSTANBUL adresindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi İştirakler Koordinasyon Müdürlüğü Toplantı Salonunda yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısında bizi temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan …………………………………………………………………… ‘yı vekil tayin ediyoruz.

Vekilin(*) ;

Adı Soyadı / Ticaret Unvanı:

T.C. Kimlik No / Vergi No, Ticaret Sicil ve Numarası ile Mersis Numarası :

Not: Yukarıdaki Vekâletname (Temsilcilik Belgesi) örneği kurumun antetli kağıdına 3 asıl nüsha ve Islak İmzalı olarak hazırlanmalı ve Noterden tasdik ettirilmiş şekilde Genel Kurulda hazır bulundurulmalıdır.

E-Katalog