İSBAK İstanbul Bilişim ve Akıllı Kent Teknolojileri Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanlığı’ndan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına Çağrı

İSTANBUL TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ’NE
Ticaret Sicili No:228750
İSBAK İSTANBUL BİLİŞİM VE AKILLI KENT TEKNOLOJİLERİ ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NDAN
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI

Şirketimizin 31/07/2023 (ilk tarih) tarihinde yapılması planlanan olağanüstü genel kurul toplantısının ertelenmesi üzerine, Yönetim Kurulumuzun 01/08/2023 tarih, 2023-63 no’lu kararı ve Şirketimiz Esas Sözleşmesinin 14. Maddesi gereğince, Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı’nın 25/08/2023 Cuma günü Saat 11:30’da Osmaniye Mahallesi Koşuyolu Bulvarı No:1 Kat:5 34146 Bakırköy/İSTANBUL adresindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi İştirakler Koordinasyon Müdürlüğü Toplantı Salonunda, aşağıdaki gündemde yazılı hususları görüşmek üzere toplanacaktır.
Sayın ortaklarımızın belirtilen gün ve saatte toplantıya teşrifleri saygı ile arz olunur.

Şirket Merkezi Adresi:

Seyrantepe Mah. Cendere Cad. No:56 Kâğıthane/İstanbul
Tel : 212 301 90 00
Fax: 212 301 90 02
Web: www.isbak.istanbul

İSBAK İSTANBUL BİLİŞİM VE AKILLI KENT TEKNOLOJİLERİ ANONİM ŞİRKETİ’NİN
25 AĞUSTOS 2023 TARİHİNDE YAPILACAK
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

GÜNDEM:
1-Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
2-.TTK m.363/1 hükmü uyarınca, faaliyet yılı içinde meydana gelen Yönetim Kurulu üye değişikliklerinin Genel Kurulun onayına sunulması,
3- Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin tespiti,
4- Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur haklarının yeniden belirlenmesi,
5- Dilek, temenniler ve kapanış.

VEKÂLETNAME
(TEMSİLCİLİK BELGESİ)
İSBAK İSTANBUL BİLİŞİM VE AKILLI KENT TEKNOLOJİLERİ
ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA

İSBAK İstanbul Bilişim ve Akıllı Kent Teknolojileri Anonim Şirketi’nin 25/08/2023 Cuma günü Saat:11:30’da Osmaniye Mahallesi Koşuyolu Bulvarı No:1 Kat:5 34146 Bakırköy/İSTANBUL adresindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi İştirakler Koordinasyon Müdürlüğü Toplantı Salonunda yapılacak Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında aşağıda belirttiğimiz görüşler doğrultusunda bizi temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan …………………………………………………………………… ‘yı vekil tayin ediyoruz.

Vekilin(*) ;

Adı Soyadı / Ticaret Unvanı:

T.C. Kimlik No / Vergi No, Ticaret Sicil ve Numarası ile Mersis Numarası :

Gerçek Zamanlı Veriler ile Trafikte Anomali Tespiti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin iştirak şirketlerinden biri olan İSBAK (İstanbul Bilişim ve Akıllı Kent Teknolojileri AŞ), 35 yılı aşkın tecrübesi ile akıllı şehir teknolojileri alanında sürdürülebilir ve yenilikçi çözümler üretmeye devam ediyor. Bu doğrultuda kentsel sorunlar için yeni teknolojiler ve yenilikçi yaklaşımlar kullanarak veriye dayalı akıllı şehir uygulamaları geliştiriyor.

Akıllı ulaşım sistemleri alanında ilk yerinde lisanslı Ar-Ge Merkezi olan İSBAK Ar-Ge Merkezi,  akıllı şehirlerin temel bileşenlerinden biri olan “Akıllı Ulaşım” sistemleri alanında faaliyet gösteriyor, Yolculuk kalitesini arttıran teknolojiler geliştirirken karbon salımını azaltıp kentsel trafiği optimize ediyor. Günümüzde kentsel ulaşım sorunlarının en yaygın örneklerinden biri olan yüksek trafik yoğunluğunun en temel sebebi, yol kapasitesinin aşılmasıdır. Bu bazen talep fazlalığı neticesinde gerçekleşirken bazen de kaza, araç arızası gibi beklenmedik olaylar (anomali) neticesinde gerçekleşebilmektedir.

Trafikteki beklenmedik olaylar, günümüzde ihbarlar ve trafik kamerası gözlem operatörleri aracılığıyla manuel olarak tespit edilebilmektedir. Bu yöntemler bazı durumlarda sorun tespiti ve müdahalesinde gecikmelere neden olabilmekte, ve bunun sonucunda da sonucunda seyahat süreleri, işgaliye süresi ve yakıt tüketimi artmakta ve bunlara bağlı olarak da karbon salımının olumsuz etkileri ortaya çıkmaktadır.

Bu çalışmada yenilikçi yaklaşım perspektifiyle Veri Analitiği, Video Analitik ve Robotik Otomasyon gibi teknolojiler kullanılarak trafikte beklenmedik olayların manuel yerine otomatik olarak tespit edilmesi ve müdahalenin hızlandırılması amaçlanmaktadır.

Çalışma, verilerin analiz edilebilmesi için ön işleme yapılması, sigma güven aralığı belirlenerek gürültü temizliğinin gerçekleştirilmesi ve gözetimsiz öğrenme yöntemlerinden SOM Algoritması kullanılarak anomalinin tespit edilmesi üzerine kurgulanmıştır.

Anomali tespiti için şekil 1’de belirtilen veri kaynakları ve değişkenlerden herhangi biri seçilebilmektedir.

Şekil 1 Çalışma Metodolojisi

Bu çalışmada, uzun süreli beklemeyi konu alan İşgaliye Süresi (Occupancy Time) değişkeni ile trafikte gerçekleşen olası aykırı değer tespiti sağlanmış, veri kaynağı olarak İSBAK Video Analitik Sistemi kullanılmıştır.

 • Seyahat Süresi
 • Araç Sınıflandırması
 • Araç Sayımı
 • İşgaliye Süresi
 • Hız Ölçümü

İSBAK Video Analitik Sistemi

Yapay Zeka ve Görüntü İşleme teknolojilerinden faydalanılarak geliştirilen İSBAK Video Analitik Sistemi; Araç Sayımı, Araç Sınıflandırma, İşgaliye Süresi, Yoğunluk Analizi ve Olay Algılama özelliklerine sahip görüntü tabanlı sensör sistemidir.

İSBAK Video Analitik Sistemleri ile mevcut trafik izleme kameraları birer sensöre dönüştürülerek trafik ölçümleme alanı oluşturulmaktadır. Böylelikle düşük kurulum ve operasyon maliyetleri sağlayan, kazı gerektirmeyen bu teknoloji ile daha ekonomik ve daha sürdürülebilir operasyon yönetimi gerçekleştirilmektedir.

İSBAK Video Analitik Sisteminin sağladığı veri setinin trafik yönetim sistemi optimizasyonlarında kullanılmasıyla,  yakıt tüketiminin ve karbon salımının azaltılmasında önemli rol oynaması beklenmektedir.

Gerçek Zamanlı Veriler ile Trafikte Anomali Tespiti

Anomali Değer ve Tespit Yöntemleri

Anomali Değer
Veri setinin bir parçası olan anomali değerin ortaya çıkması belirli sebeplere dayanabilmektedir. Trafik bağlamında bu sebepler; uzun süreli bekleme, kaza, aniden durma, araç yangını gibi beklenmedik olaylar olarak sıralanabilir.

Anomali Değer Tespiti
Bu çalışmada sağlıklı bir anomali tespiti yapılabilmesi için öncelikle sistemsel hata vb. sebepler ile ortaya çıkan, analizin güvenilirliğini düşüren gürültülü değerlerin temizlenmesi gerekmektedir.

 • 1. Adım

Gürültülü Değerlerin Temizlenmesi
Gürültülü değer tespiti için kullanılabilecek bazı yöntemler aşağıdaki gibidir:

 • Veri görselleştirme ile gürültü tespiti. (İstatistiksel grafikler kullanılarak (Örn. Boxplot) gürültülü değerin tespit edilmesi)
 • Güven aralığı yöntemiyle gürültü tespiti. (Veri setinde normalleştirme veya dönüşüm yöntemleri kullanıldıktan sonra veri standardizasyonu yapılarak verilerin ortalama standart sapma uzaklığı hesaplanır. Bu hesaplamalar neticesinde güven aralığı belirlenerek güven aralığı dışındaki değerler gürültülü değer olarak kabul edilir.)

Bu çalışmada gürültü tespiti için tercih edilen güven aralığı yönteminde öncelikli olarak veri setinin normal dağılıma yakınsaması için “Logaritmik Dönüşüm” yapılmıştır. Logaritmik dönüşümü sağlanan verilerin standardizasyonu için “Standard Score” yöntemi kullanılmıştır. Güven aralığı genişliği ve hassasiyeti için en uygun sigma değeri belirlenmiştir.

 • 2. Adım

SOM Algoritması-Self Organizing Maps ( Öndüzenleyici Haritalar) ile Anomali Değerlerin Tespit Edilmesi

Gürültülü değerlerden arındırılmış veri kümesinde yer alan anomali değerlerin tespiti için, veri kümesi sınıflandırması sağlayan SOM algoritması kullanılmıştır.

SOM algoritması; veri kümesini sınıflandırmak için kullanılan bir yapay sinir ağı modelidir. Algoritma, veri setinde benzer özellikler taşıyan verileri harita ile görselleştirmektedir.

Bu çalışmada veri analitiği Python ile gerçekleştirilmiştir. Dolayısıyla veri kümesi sınıflandırması Python’ın minisom kütüphanesi içerisinde yer alan MiniSom algoritması ile oluşturulmuştur.

MiniSom algoritması, küçük yapay sinir ağları oluşturmayı hedefleyen bir yöntemdir ve girdi verilerinin birkaç öznitelik ile temsil edilebileceği küçük çıkış katmanına sahiptir. Bu yapı bazen yüksek performanslı bir sınıflandırma veya regresyon işlemini gerçekleştirmek için yeterli olmayabilir, ancak bu çalışmada olduğu gibi veri miktarı çok fazlaysa, bu yapı özelleştirilmiş çözümlerden daha işlevsel olabilmektedir.

Bu aşamada yöntemin hedeflenen performansa ulaşması için MiniSom algoritması içerisinde yer alan argümanların optimum parametreler içermesi gerekmektedir. Optimum parametreler elde etmek için Hiperparametre Optimizasyon yöntemleri (Hyperparameter Tuning) kullanılabilmektedir.

Bu çalışmada Hiperparametre Optimizasyonu yöntemlerinden Bayesci Optimizasyon (Bayesian Optimization) kullanılarak optimum parametreler elde edilmiştir. Daha sonra Cross-Validation yapılarak veri seti eğitim ve test kümeleri olarak ayrılarak MiniSom algoritması çalıştırılmıştır. Ardından ‘Quantization Error’ ve ‘Topographic Error’ hata metrikleri kullanılarak modelin performans ölçümü gerçekleştirilmiş ve modelin tutarlı olduğu gözlemlenmiştir. Model performansını optimize etmek için Bayesci Optimizasyon yöntemi kullanılarak modelde bulunan parametrelerin optimum değerleri belirlenmiştir.

Ortaya çıkan özdüzenleyici haritada; belirlenen sınır değeri dışında kalan veriler “anomali değer” olarak nitelendirilmiştir.

Sonuç olarak,  çalışma kapsamında gerçek zamanlı veriler ile trafikte anomali tespiti için veri kaynaklarından “İSBAK Video Analitik Sistemi”, değişken olarak “Araç İşgaliye Süresi” seçilerek yukarıda anlatılan veri analitiği yöntemleri ile trafikte anomali tespiti yapılmıştır.

Yapılan veri ön işleme, gürültülü verilerin ayıklanması ve anomali tespiti işlemlerinin sonucunun daha anlaşılır ve net bir şekilde görünmesi için aşağıdaki şekilde scatter plot (nokta grafiği) olarak görselleştirilmiştir.

Şekil 2 Normal, Anomali ve Gürültü Değerler

Bu grafikte;

 • Yeşil noktalar normal değerleri,
 • Turuncu noktalar SOM algoritması kullanılarak elde edilen anomali değerleri,
 • Kırmızı noktalar ise gürültülü değerleri temsil etmektedir.

Yapılan işlemler sonucunda eylül ayına ait 63627 gözlemde 40 anomali değer tespit edilmiş ve tarih-saat aralığı kriterine göre görselleştirilmiştir. Bu anomali değerler trafikte uzun süreli araç bekleme zaman aralıklarını ifade etmektedir. Trafiğin yoğun saatlerinde uzun süreli bekleme normal kabul edilirken algoritma ile yoğun saatlerde dahi anormal bekleme süreleri tespit edilebilmektedir. Aynı şekilde trafik yoğunluğunun nispeten daha az olmasının beklendiği zamanlarda görülen yüksek bekleme süreleri de anomali tespiti olarak ortaya çıkmaktadır. Böylece gerçek zamanlı sistemsel uyarı ile video analitik kayıtları incelenerek anomalinin kaynağı tespit edilebilmektedir.

Çalışma kapsamında kullanılan yapay sinir ağı modeli; veri kaynağından ve değişkenden bağımsız bir yöntem olduğundan, çeşitli anomali tespitleri için Şekil 1’de gösterilen herhangi bir değişken ve veri kaynağı seçilebilmektedir.

Aşağıdaki görselde analiz için seçilen yolun eylül ayına ait ortalama trafik yoğunluk haritası gösterilmektedir.

Trafik Yoğunluk Haritası

Sonuç olarak, teknolojik gelişmeler doğrultusunda artan sensör tipleri ve mobil hareketliliğe paralel olarak veri çeşitliliği ve veri sayısı da ciddi şekilde artmaktadır. Büyük Veri işlenip anlamlandırıldığı sürece değer oluşturur ve bu durum günümüzde verinin artık bir sermaye haline gelmesini sağlamıştır. Endüstrinin her alanına doğrudan etki ettiği gibi, büyük veri analizleri ulaşım sistemlerinin de ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir. Bu çalışmayla birlikte video analitik veya trafik ölçüm sensörleri aracılığıyla elde edilen trafik verileri, otomasyon süreçleri ile entegre edilerek otomatik uyarı sistemleri üretilebilecektir. Böylece, veri hizmete dönüştürülerek veriye dayalı trafik yönetimi sağlanabilecek ve gereksiz araç bekleme süreleri düşürülerek karbon salımı ve yakıt tüketimi azaltılıp buna paralel yolculuk kalitesi arttırılacaktır.

EDS ile Trafik Akıllı, Modern ve Sürdürülebilir Bir Şekilde Kontrol Altında

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin iştirakleri arasında bulunan ve “Adil, Yeşil ve Yaratıcı İstanbul” ilkesiyle hareket eden İSBAK, insan odaklı hizmetlerin hayata geçirilmesi ve İstanbul’un daha yaşanabilir ve sürdürülebilir olmasının planlamasında önemli bir rol oynuyor. Covid-19 pandemisi sonrası tüm dünyada teknolojiye yapılan yatırımların artması ile gelişen dijital dönüşüme ayak uyduran İSBAK, güçlü Ar-Ge ekibi ile ulaşım ve bilgi iletişim teknolojileri (BİT) kapsamında çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.

İSBAK, başta İstanbul olmak üzere daha güvenli ve yaşanılabilir şehirlerin trafikteki ihtiyaç ve taleplerini karşılamak amacıyla akıllı ve sürdürülebilir çözümler üretiyor. 15 yıldır uygulamada olan ve İSBAK’ın başat projelerinden biri olarak nitelendirebileceğimiz EDS (Elektronik Denetleme Sistemi), trafik kural ihlallerinin önüne geçerek kazaların engellenmesi, can ve mal emniyetinin sağlanması için güvenli, modüler ve akıllı çözümler sunuyor.

Güvenli bir trafik ağı sağlayan EDS’nin yararlarına yakından bakalım:

 • EDS, trafik akışının kontrolü ve kurallara uygun yapıya kavuşturulması için trafik denetimi yaparak ihlallerin önüne geçiyor.
 • Konforlu ve güvenli bir ulaşım sağlanması yönünde katma değer oluşturmayı hedefleyen bir denetleme sistemi olarak hizmet veriyor.
 • Şehir içi trafik akışını olumsuz yönde etkileyen ihlallerin tespiti ve bu ihlallerden kaynaklanan trafik problemlerinin önlenmesini sağlıyor.
 • Güncel teknolojiye sahip sensörler ve kameralar aracılığı ile bölge ve kavşakların güvenlik kontrollerinin yapılmasını sağlıyor.

Kazaların önlenmesi, sürücülerin trafik kurallarına uyumunun sağlanması, trafik durumunun gerçek zamanlı olarak görüntülenmesi ve izlenmesi, değerli trafik verisi elde edilmesi projenin diğer amaçları arasında yer alıyor.

EDS 3.0 Merkez Yazılımı, farklı tipteki denetleme noktalarından topladığı verileri yorumlayarak şehir güvenliğine doğrudan katkıda bulunabiliyor. Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kapsamında, Emniyet Genel Müdürlüğü’ne ait POLNET gibi güvenlik ağları ile senkronize çalışan sistem, güvenlik birimlerine ihtiyacı olan anlık bilgi ve yönlendirmeleri sunabiliyor. Görüntü işleme, yapay zekâ ve makine öğrenmesi yetenekleri sayesinde tehlike ve suç arz eden durumları analiz eden sistem, alarm sistemleri ile donatılmıştır.

EDS ihlal tespitleri kapsamında, şehirlerin uçtan uca idaresi için tüm teknik imkânlar bir merkezde toplanırken, bu sistemler uluslararası standartlarda ve akredite kuruluşlar tarafından onaylıdır. TSE standardı olan TS 13788 (Ortalama Hız Ölçme Donanımı-OHÖD) Belgesi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Ulusal Tip Onay Belgesi ile İSBAK Ortalama Hız İhlal Tespit Sistemi, tescilli bir marka olarak hizmet vermeye devam ediyor.

Başta İstanbul olmak üzere; Adana, Gaziantep, Kırşehir, Çerkeş gibi il ve ilçelerde hizmet sunan İSBAK EDS Projesi’nde, toplamda 11 ihlal tespit sistem tipi ve 600’ün üzerinde ihlal tespit noktası bulunuyor.

İSBAK Sabit EDS Ürün Ailesi

İSBAK Mobil EDS Aracı

Mobil EDS, farklı EDS teknolojilerini üzerinde bulunduran, sabit ihlal tespit noktalarının kurulma olanağının bulunmadığı bölgelerde taşınabilir çözümler sunabilen, olay algılama ve olay izleme yetenekleri olan ileri teknoloji hareketli kameralar ve mobil uyumlu ekipmanlarla donatılmış denetleme aracıdır.

Sabit sistem kurulmadan önce de EDS’ye ihtiyaç duyulabilecek noktalar Mobil EDS ile denetime tabi tutularak, bu noktalardaki olumlu değişimin tespit edilmesi sağlanıyor. İhtiyaca göre ilgili noktalara sabit bir EDS konumlandırılarak mobil EDS aracı diğer kritik noktalara yönlendiriliyor.

Aynı zamanda enerji kaynağı sağlanamaması, altyapı süreçlerinin zor olması veya zaman alacak olması nedeniyle sabit EDS kurulumu yapılamayan noktalarda EDS araçlarının görevlendirilmesi, o bölgedeki ihtiyaca cevap verebilmesi sağlanıyor.
Trafikte kontrolü sağlamayı ve güvenli bir yaşam alanı hâline getirmeyi hedefleyen İSBAK, trafik akışı ve yoğunluğunu izlemek, elde edilen görüntüleri değerlendirerek olabilecek olumsuzluklara karşı hızlı ve etkin ek tedbirler geliştirmek adına çalışmalarını sürdürüyor.

Yerli teknoloji üretimiyle şehrin ihtiyaç duyduğu tüm hizmetlere dokunmayı amaçlayan İSBAK, şehirlerin yoğun ve hareketli trafiğine çözüm sağlamak amacıyla akıllı ulaşım uygulamaları ve kontrol sistemleri konusunda öncü Ar-Ge vizyonunu ortaya koymayı hedefliyor.

Değişken Mesaj Sistemleri (DMS) ile Trafiğe Yol Gösteriyoruz

Günümüzde şehirler, sürdürülebilir trafik çözümleri sunabilmek adına “insana hizmet” odaklı çözümler üretiyor. Bu hizmet odaklı anlayış, şehirlerin başta trafik problemi olmak üzere yenilik üretebilme becerilerinin gelişmesi adına Ar-Ge merkezlerindeki teknolojilere ihtiyaç duyuyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden İSBAK, 25 yılı aşan Ar-Ge tecrübesiyle, teknolojinin şehirlerin problemlerine çözüm odaklı yaklaşımlar sunması adına modern ulaşım uygulamalarında kullanılması için çalışmalar yürütüyor.

Ulaşımı güvenli, çevreci ve konforlu hâle getirerek insan odaklı akıllı çözümlere yönelik alanlarda hizmet veren İSBAK aynı zamanda akıllı çözümler, sosyal odaklı, uygulanabilir ve sürdürülebilir çözümlere odaklanıyor.

İSBAK, “Akıllı Şehir” yaklaşımının en önemli kollarından biri olan mobilite alanında da trafik verileriyle seyahat sürelerini planlayarak insanların zamanlarını verimli kullanmalarına olanak sağlıyor. Bu kapsamda geliştirilen Değişken Mesaj Sistemi (DMS) yol güzergâhlarındaki dinamik ekranlar vasıtasıyla grafik tabanlı yazı, şekil ve resim gösterebilen trafik bilgilendirme sistemi olması yönüyle dikkat çekiyor.

DMS, trafikte seyir hâlinde olan sürücülere birçok farklı perspektiften hizmet sunuyor. Bu başlıkları aşağıdaki şekilde özetleyebiliriz:

Örnek DMS Uygulaması

 • Değişken Mesaj Panoları (DMP), trafik yoğunluk verisinin istenilen boyut ve renk formatında metin veya resim olarak sunulduğu hizmettir.
 • Yarı Dinamik Sistem (YDS), seyahat süresi verisi kullanılarak belirli bir güzergâhtaki seyahat süresinin hesaplandığı dinamik sistemdir.
 • Değişken Trafik İşareti (DTİ), şerit temelli yön uygulaması yapılan güzergâhlarda, sürücülere güncel şerit yön bilgisi sunan sistemdir. Hız limitini aşan sürücülerin araç hızlarının, anlık hız bilgisi olarak algılandığı uyarı sistemleri olarak da hizmet sunan DTİ’ler; doğa olaylarında, elektronik denetlemelerde ve yoğun trafiğin yaşandığı anlarda sürücüleri bilgilendirme ve yönlendirme amacıyla kullanılıyor.
 • Akıllı Park Sistemi (APS), otopark yoğunluk verisinin oynatıldığı ekranlarda, sürücülere güzergâhları üzerindeki en yakın otoparkların anlık doluluk oranlarının sunulduğu sistemdir.
 • Gabari Bilgilendirme Sistemi: Gabari (Araç Yükseklik) sınırını aşarak tehlike arz eden araçların sensörler veya görüntü işleme vasıtasıyla tespit edilmesi ve plakalarının okunarak ilgili ekranlarda bilgilendirilme yapılmasını sağlayan sistemdir.

Anlatılan akıllı ulaşım sistemleri, sürücülerin trafik yoğunluğuna bağlı zaman kaybı yaşamasını önlemenin yanı sıra yakıttan tasarruf etmelerine de imkân sunuyor. Trafik yoğunluğunun azaltılmasına katkı sağlamayı amaçlayan bu sistemlerin hepsi “Değişken Mesaj Yönetim Sistemi Yazılımı” ile tek bir merkezden yönetiliyor.

DMS ile sürücülere trafik yoğunluğu, değişen hava ve yol koşulları (kaza, buzlanma, sis vb.) hakkında bilgi vermek, verilen bilgiler doğrultusunda sürücüleri alternatif yollara yönlendirmek ve trafik akışını kontrol etmek amaçlanıyor. Tüm bunların yanı sıra yol ağı kapasitesinin daha etkin biçimde kullanılması, seyahat süresince zaman ve yakıt tasarrufu ve trafik seyir güvenliğine katkı sağlanması hedefleniyor.

DMS’nin şehir trafiğine ve yolculara sunmuş olduğu avantajları şu şekilde görselleştirebiliriz:

Modern ulaşım sistemlerinin bir gerekliliği olarak, sürücülerin anlık olarak bilgilendirilmesini hedefleyen DMS, tüm lokasyonlardaki ekranları gerçek zamanlı (Real- Time) veriler ile tek bir noktadan yönetebilen web tabanlı dinamik bir yazılımdır. Sistem aynı zamanda önizleme özelliği sayesinde farklı lokasyonlardaki ekranlarda gösterilen verileri merkezi yazılım üzerinden izleyebilme, ekranlarda yayınlanacak gönderileri ileri tarihli, saatlik, günlük, haftalık, hatta aylık gösterim programlarıyla ihtiyaca uygun olarak sunabilme olanağı sağlıyor.

İSBAK, güvenilir teknoloji ve mühendislik hizmetleri sunmaya devam ederken, Ar-Ge kültürünün geliştirilmesi için de stratejiler oluşturuyor. İBB’nin öncülük ettiği başta trafik ve ulaşım olmak üzere pek çok alanda Ar-Ge projeleri geliştiren İSBAK, İBB’nin teknoloji yüzü olma yönünde emin adımlarla ilerliyor. Nitelikli insan kaynağının sektörde fark yarattığı bilinciyle hareket eden İSBAK, insan kaynağı yönetimine vererek üniversitelerle iş birliğine gidiyor.

Ar-Ge Müdürlüğü

İSBAK A.Ş.

17.03.2023 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

İSBAK İstanbul Bilişim ve Akıllı Kent Teknolojileri Anonim Şirketi’nin 15.02.2023 tarihinde yapılması planlanan 2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının ertelenmesi üzerine bu sefer ikinci toplantının yapılması için 17.03.2023 Cuma günü saat 11:00’de Osmaniye Mahallesi Koşuyolu Bulvarı No:1 Kat:5 34146 Bakırköy/İSTANBUL adresinde bulunan iştirakler Koordinasyon Müdürlüğü Toplantı Salonunda toplanılmıştır.

Toplantıya ilişkin toplantı tutanağı için tıklayınız. 

İSBAK İstanbul Bilişim ve Akıllı Kent Teknolojileri Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanlığı’ndan Olağan Genel Kurul Toplantısına Çağrı

İSTANBUL SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ’NE
Ticaret Sicili No:228750
İSBAK İSTANBUL BİLİŞİM VE AKILLI KENT TEKNOLOJİLERİ ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NDAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI

Şirketimizin 15.02.2023 tarihinde yapılması planlanan olağan genel kurul toplantısının ertelenmesi üzerine, Yönetim Kurulumuzun …./…/2023 tarih, 2023/……. no’lu kararı ve Şirketimiz Esas Sözleşmesinin 14. Maddesi gereğince, 2022 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı’nın 17.03.2023 Cuma günü Saat 11:00’da Osmaniye Mahallesi Koşuyolu Bulvarı No:1 Kat:5 34146 Bakırköy/İSTANBUL adresindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi İştirakler Koordinasyon Müdürlüğü Toplantı Salonunda, aşağıdaki gündemde yazılı hususları görüşmek üzere toplanacaktır.

Faaliyet Raporu, finansal tablolar ve yönetim kurulunun kâr dağıtım önerisi genel kurul toplantısından en az onbeş gün önce şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.
Sayın ortaklarımızın belirtilen gün ve saatte toplantıya teşrifleri saygı ile arz olunur.

Şirket Merkezi Adresi:
Seyrantepe Mah. Cendere Cad. No:56 Kâğıthane/İstanbul
Tel: 212 301 90 00
Web: www.isbak.istanbul

İSBAK İSTANBUL BİLİŞİM VE AKILLI KENT TEKNOLOJİLERİ ANONİM ŞİRKETİ’NİN
17 Mart 2023 TARİHİNDE YAPILACAK
2022 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

GÜNDEM:

1-  Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,

2- Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2022 Yılı Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,

3- 2022 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunması

4- 2022 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,

5- TTK m.363/1 hükmü uyarınca, faaliyet yılı içinde meydana gelen Yönetim Kurulu üye değişikliklerinin Genel Kurulun onayına sunulması,

6- Yönetim Kurulu üyelerinin 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,

7- Kârın kullanım şeklinin, kâr dağıtımı hususunun belirlenmesi,

8- Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur haklarının tespiti,

9- Bağımsız Denetçi seçimi,

10- TTK m. 395 ve m.396’a göre Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesinin görüşülmesi,

11- Dilek, temenniler ve kapanış

VEKÂLETNAME
 (TEMSİLCİLİK BELGESİ)

İSBAK İstanbul Bilişim ve Akıllı Kent Teknolojileri Anonim Şirketi’nin 17.03.2023 Cuma günü Saat:11:00’da Osmaniye Mahallesi Koşuyolu Bulvarı No:1 Kat:5 34146 Bakırköy/İSTANBUL adresindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi İştirakler Koordinasyon Müdürlüğü Toplantı Salonunda yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısında bizi temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan …………………………………………………………………… ‘yı vekil tayin ediyoruz.

Vekilin(*) ;

Adı Soyadı / Ticaret Unvanı: 

T.C. Kimlik No / Vergi No, Ticaret Sicil ve Numarası ile Mersis Numarası :

Not: Yukarıdaki Vekâletname (Temsilcilik Belgesi) örneği kurumun antetli kağıdına Islak İmzalı olarak hazırlanmalı ve Noterden tasdik ettirilmiş şekilde Genel Kurulda hazır bulundurulmalıdır.

İSBAK İstanbul Bilişim ve Akıllı Kent Teknolojileri Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanlığı’ndan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına Çağrı

ANKARA TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ’NE
Ticaret Sicili No:228750
İSBAK İSTANBUL BİLİŞİM VE AKILLI KENT TEKNOLOJİLERİ ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NDAN
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI

Yönetim Kurulumuzun 15/09/2022 tarih 2022-76 no’lu kararı ve Şirketimiz Esas Sözleşmesinin 14. Maddesi gereğince 2022 Yılı Ortaklar Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, 07/10/2022 Cuma günü Saat 10:00’da  Osmaniye Mahallesi Koşuyolu Bulvarı No:1 Kat:5 34146 Bakırköy/İSTANBUL adresindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi İştirakler Koordinasyon Müdürlüğü Toplantı Salonunda, aşağıdaki gündemde yazılı hususları görüşmek üzere toplanacaktır.

İlk toplantıda gerekli nisaba ulaşılamaması halinde, toplantı 26/10/2022 tarihine (aynı gündem maddeleri, yer ve saatte yapılmak üzere) ertelenecektir. İkinci toplantıya ilişkin olarak aynı şekilde tekrar çağrı yapılacaktır.

Toplantıya bizzat katılmayacak olan ortaklar, ekte yer alan vekaletname metnini doldurup imzalamak suretiyle temsilci tayin edebilirler.

Sayın ortaklarımızın belirtilen gün ve saatte toplantıya teşrifleri saygı ile arz olunur.

YÖNETİM KURULU ÜYESİ
GENEL MÜDÜR
Mesut KIZIL

YÖNETİM KURULU BAŞKANI
Nurcan ALAN

Şirket Merkezi Adresi:

Seyrantepe Mah. Cendere Cad. No:56 Kâğıthane/İstanbul

Tel : 212 301 90 00
Fax: 212 301 90 02
Web: www.isbak.istanbul

İSBAK İSTANBUL BİLİŞİM VE AKILLI KENT TEKNOLOJİLERİ ANONİM ŞİRKETİ’NİN
07 EKİM 2022 TARİHİNDE YAPILACAK
2022 YILINA AİT OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

GÜNDEM:

1-Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,

2-.TTK m.363/1 hükmü uyarınca, faaliyet yılı içinde meydana gelen Yönetim Kurulu üye değişikliklerinin Genel Kurulun onayına sunulması,

3- Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur haklarının yeniden belirlenmesi,

4- Dilek, temenniler ve kapanış.

VEKÂLETNAME
(TEMSİLCİLİK BELGESİ)
İSBAK İSTANBUL BİLİŞİM VE AKILLI KENT TEKNOLOJİLERİ
ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA

İSBAK İstanbul Bilişim ve Akıllı Kent Teknolojileri Anonim Şirketi’nin 07/10/2022 Cuma günü Saat:10:00’da Osmaniye Mahallesi Koşuyolu Bulvarı No:1 Kat:5 34146 Bakırköy/İSTANBUL adresindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi İştirakler Koordinasyon Müdürlüğü Toplantı Salonunda yapılacak Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında aşağıda belirttiğimiz görüşler doğrultusunda bizi temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan …………………………………………………………………… ‘yı vekil tayin ediyoruz.

 

Vekilin(*) ;

 

Adı Soyadı / Ticaret Unvanı:

 

T.C. Kimlik No / Vergi No, Ticaret Sicil ve Numarası ile Mersis Numarası :

İsbak İstanbul Bilişim ve Akıllı Kent Teknolojileri Anonim Şirketi 22.04.2022 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

İSBAK İSTANBUL BİLİŞİM VE AKILLI KENT TEKNOLOJİLERİ ANONİM ŞİRKETİ 22.04.2022 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

İSBAK İSTANBUL BİLİŞİM VE AKILLI KENT TEKNOLOJİLERİ ANONİM ŞİRKETİ’ nin 24.03.2022 tarihinde yapılması planlanan 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının ertelenmesi üzerine bu sefer ikinci toplantının yapılması için, 22.04.2022 Cuma günü saat 11:30’da Osmaniye Mahallesi Koşuyolu Bulvarı No:1 Kat:5 34146 Bakırköy/İSTANBUL adresindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi İştirakler Koordinasyon Müdürlüğü Toplantı Salonunda toplanılmıştır. 

Türk Ticaret Kanunu’nun 414. maddesine göre yapılan toplantıya ait davet, kanun ve anasözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nin 30/03/2022 tarih ve 10548 sayılı; Güncel Gazetelerden Istanbul Gazetesi’nin 30/03/2022 tarihli nüshasında, şirketin kurumsal internet sitesinde ilan edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahiplerine taahhütlü mektupla toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin toplam 72.271.960,00-TL (YetmişİkiMilyonİkiYüzYetmişBirBinDokuzYüzAltmışTürkLirası) sermayesine tekabül eden 72.271.960 (YetmişİkiMilyonİkiYüzYetmişBirBinDokuzYüzAltmış) adet hissenin 255.164 TL’ sine tekabül eden 255.164 adet hissenin asaleten(temsilen) olmak üzere temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine Yönetim Kurulu üyesi Sayın Mesut KIZIL’ın, Yönetim Kurulu üyesi Sayın Cemalettin ÖZDEMİR’ in ve Bağımsız Denetim Kuruluşu; As Bağımsız Denetim ve YMM Anonim Şirketi’ni temsilen denetçi Sayın Emine Demet KARAKUŞ un toplantıda hazır bulunduğunun tespiti üzerine toplantı, Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Mesut KIZIL tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

(1) Gündemin birinci maddesine geçilerek; Toplantı Başkanlığına Sn. Mesut KIZIL’ ın seçilmesine ve toplantı başkanlığına, toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesini imzalama yetkisi verilmesine katılanların oy birliği ile karar verildi. 

(2) 2021 yılı faaliyetleri hakkında Şirket Yönetim Kurulu’nca hazırlanan Faaliyet Raporu Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Mesut KIZIL tarafından okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda katılanların oybirliği ile kabul edildi.

(3) 2021 yılı hesap dönemine ilişkin olarak; AS Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu, denetim firmasını temsilen sorumlu denetçi Sn. Emine Demet KARAKUŞ tarafından okundu. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından sadece bilgi verildi.

(4) Şirketin 31.12.2021 tarihli, 01.01.2021-31.12.2021 dönemine ait kâr/zarar ve bilanço tabloları okunarak müzakere edildi ve 2021 yılı hesap dönemine ilişkin, Finansal Tabloların onaylanmasına katılanların oybirliği ile karar verildi.

(5) Faaliyet yılı içinde Yönetim Kurulu Üyeliklerinde meydana gelen değişiklikler görüşüldü; 

Sn. Fatih AGCABAL’ın 28/02/2022 tarihli istifası ile boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine, 01/03/2022 tarihi itibari ile Sn. Özlem KARACA’nın seçilmesine, TTK m. 363/1 hükmü uyarınca Genel Kurul tarafından onaylanmasına katılanların oybirliği ile karar verildi

(6) Gündemin altıncı maddesine geçilerek; Yönetim Kurulu üyelerinin 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerine katılanların oybirliği ile karar verildi. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar.

(7) Şirket bilançosunda görünen karın, vergi ve kanuni yedekler ayrıldıktan sonra şirket bünyesinde bırakılmasına katılanları oybirliği ile karar verildi.

(8) Gündem maddesi müzakere edildi. 22.04.2022 tarihinden itibaren; Yönetim Kurulu Başkanı’na -TL aylık net, Yönetim Kurulu Başkan Vekili’ne TL aylık net ve Yönetim Kurulu Üyesine TL aylık net huzur hakkı ödenmesine, katılanların oy birliği ile karar verildi.

(9) 2022 faaliyet dönemi için 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu uyarınca denetimini yapmak üzere, yapılan piyasa araştırması sonucunda, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü’nün 612279 sicil numarasında kayıtlı Büyükdere Cad. CEM. İş Merkezi No:23 Kat7 Şişli/İST ANBUL adresinde mukim, 0860439777 vergi sicil numaralı, 0086043977700012 mersis no’lu; AS Bağımsız Denetim ve YMM Anonim Şirketi’nin, Bağımsız Denetim Şirketi olarak seçilmesine katılanların oybirliği ile karar verildi.

(10) Yönetim Kurulu üyelerine, TTK m.395 ve m.396 da belirtilen hususlarda izin verilmesine katılanların oybirliği ile karar verildi.

(11) Dilek ve temenniler maddesinde söz alan olmadı. Gündemde görüşülecek başka bir madde olmadığından, toplantıya toplantı başkanı tarafından son verildi. 22.04.2022

İSBAK İstanbul Bilişim ve Akıllı Kent Teknolojileri Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanlığı’ndan Olağan Genel Kurul Toplantısına Çağrı

İSBAK İSTANBUL BİLİŞİM VE AKILLI KENT TEKNOLOJİLERİ ANONİM ŞİRKETİ

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NDAN

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI

 

Şirketimizin 24.03.2022 tarihinde yapılması planlanan olağan genel kurul toplantısının ertelenmesi üzerine,Yönetim Kurulumuzun 25/03/2022 tarih, 2022/32 no’lu kararı ve Şirketimiz Esas Sözleşmesinin 14. Maddesi gereğince, 2021 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı’nın 22/04/2022 Cuma günü Saat 11:30’da Osmaniye Mahallesi Koşuyolu Bulvarı No:1 Kat:5 34146 Bakırköy/İSTANBUL adresindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi İştirakler Koordinasyon Müdürlüğü Toplantı Salonunda, aşağıdaki gündemde yazılı hususları görüşmek üzere toplanacaktır.

Faaliyet Raporu, finansal tablolar ve yönetim kurulunun kâr dağıtım önerisi genel kurul toplantısından en az onbeş gün önce şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Sayın ortaklarımızın belirtilen gün ve saatte toplantıya teşrifleri saygı ile arz olunur.

YÖNETİM KURULU ÜYESİ GENEL MÜDÜR

Mesut KIZIL

YÖNETİM KURULU BAŞKANI

Nurcan ALAN

Şirket Merkezi Adresi:

Seyrantepe Mah. Cendere Cad. No:56 Kâğıthane/İstanbul

Tel: 212 301 90 00

Web: www.isbak.istanbul

İSBAK İSTANBUL BİLİŞİM VE AKILLI KENT TEKNOLOJİLERİ ANONİM ŞİRKETİ’NİN

22 Nisan 2022 TARİHİNDE YAPILACAK

2021 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

GÜNDEM:

 1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
 2. Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2021 Yılı Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
 3. 2021 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunması, 
 4. 2021 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
 5. TTK m.363/1 hükmü uyarınca, faaliyet yılı içinde meydana gelen Yönetim Kurulu üye değişikliklerinin Genel Kurulun onayına sunulması,,
 6. Yönetim Kurulu üyelerinin 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
 7. Kârın kullanım şeklinin, kâr dağıtımı hususunun belirlenmesi,
 8. Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur haklarının tespiti,
 9. Bağımsız Denetçi seçimi,
 10. TTK m. 395 ve m.396’a göre Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesinin görüşülmesi,
 11. Dilek, temenniler ve kapanış.  

        VEKÂLETNAME

 (TEMSİLCİLİK BELGESİ)

 

İSBAK İstanbul Bilişim ve Akıllı Kent Teknolojileri Anonim Şirketi’nin 22/04/2022 Cuma günü Saat:11:30’da Osmaniye Mahallesi Koşuyolu Bulvarı No:1 Kat:5 34146 Bakırköy/İSTANBUL adresindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi İştirakler Koordinasyon Müdürlüğü Toplantı Salonunda yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısında bizi temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan …………………………………………………………………… ‘yı vekil tayin ediyoruz.

Vekilin(*) ;

Adı Soyadı / Ticaret Unvanı:

T.C. Kimlik No / Vergi No, Ticaret Sicil ve Numarası ile Mersis Numarası :

Not: Yukarıdaki Vekâletname (Temsilcilik Belgesi) örneği kurumun antetli kağıdına 3 asıl nüsha ve Islak İmzalı olarak hazırlanmalı ve Noterden tasdik ettirilmiş şekilde Genel Kurulda hazır bulundurulmalıdır.

E-Katalog