Şirketimizin 19.02.2024(ilk tarih) tarihinde yapılması planlanan olağan genel kurul toplantısının ertelenmesi üzerine, Yönetim Kurulumuzun 20.02.2024 tarih, 2024-19 no’lu kararı ve Şirketimiz Esas Sözleşmesinin 14. Maddesi gereğince, 2023 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısının 18/03/2024 Pazartesi günü Saat 15:00’da Osmaniye Mahallesi Koşuyolu Bulvarı No:1 Kat:5 34146 Bakırköy/İSTANBUL adresindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi İştirakler Koordinasyon Müdürlüğü Toplantı Salonunda, aşağıdaki gündemde yazılı hususları görüşmek üzere toplanacaktır.

Faaliyet Raporu, finansal tablolar ve yönetim kurulunun kâr dağıtım önerisi genel kurul toplantısından en az onbeş gün önce şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Sayın ortaklarımızın belirtilen gün ve saatte toplantıya teşrifleri saygı ile arz olunur.

YÖNETİM KURULU ÜYESİ
GENEL MÜDÜR V.
Ender DENİZ

YÖNETİM KURULU BAŞKANI
Nurcan ALAN

Şirket Merkezi Adresi:

Seyrantepe Mah. Cendere Cad. No:56 Kâğıthane/İstanbul
Tel  : 212 301 90 00
Fax : 212 301 90 02
Web: www.isbak.istanbul

 

İSBAK İSTANBUL BİLİŞİM VE AKILLI KENT TEKNOLOJİLERİ ANONİM ŞİRKETİ’NİN
18 Mart 2024 TARİHİNDE YAPILACAK
2023 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

 

GÜNDEM:

 1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
 2. Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2023 Yılı Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
 3. 2023 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunması
 4. 2023 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
 5. TTK m.363/1 hükmü uyarınca, faaliyet yılı içinde meydana gelen Yönetim Kurulu üye değişikliklerinin Genel Kurulun onayına sunulması,
 6. Yönetim Kurulu üyelerinin 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
 7. Kârın kullanım şeklinin, kâr dağıtımı hususunun belirlenmesi,
 8. Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur haklarının tespiti,
 9. Bağımsız Denetçi seçimi,
 10. TTK m. 395 ve m.396’a göre Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesinin görüşülmesi,
 11. Dilek, temenniler ve kapanış.

 

VEKÂLETNAME
(TEMSİLCİLİK BELGESİ)
İSBAK İSTANBUL BİLİŞİM VE AKILLI KENT TEKNOLOJİLERİ
ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA

 

İSBAK İstanbul Bilişim ve Akıllı Kent Teknolojileri Anonim Şirketi’nin 18.03.2024 Pazartesi günü Saat:15:00’da Osmaniye Mahallesi Koşuyolu Bulvarı No:1 Kat:5 34146 Bakırköy/İSTANBUL adresindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi İştirakler Koordinasyon Müdürlüğü Toplantı Salonunda yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısında bizi temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan …………………………………………………………………… ‘yı vekil tayin ediyoruz.

 

Vekilin(*) ;

Adı Soyadı / Ticaret Unvanı:

T.C. Kimlik No / Vergi No, Ticaret Sicil ve Numarası ile Mersis Numarası :

E-Katalog