Şirketimizin 18.08.2021 tarihinde yapılması planlanan 2020 yılı faaliyet dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısının ertelenmesi üzerine, Yönetim Kurulumuzun 19/08/2021 tarih, 2021/81 no’lu kararı ve Şirketimiz Esas Sözleşmesinin 14. Maddesi gereğince 2020 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı, 10 Eylül 2021  Cuma günü Saat 10:00’da Osmaniye Mahallesi Koşuyolu Bulvarı No:1 Kat:5 34146 Bakırköy/İSTANBUL adresindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi İştirakler Koordinasyon Müdürlüğü Toplantı Salonunda, aşağıdaki gündemde yazılı hususları görüşmek üzere toplanacaktır.

Faaliyet Raporu, finansal tablolar ve yönetim kurulunun kâr dağıtım önerisi genel kurul toplantısından en az on beş gün önce şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.
Toplantıya bizzat katılmayacak olan ortaklar, ekte yer alan vekâletname metnini doldurup imzalamak suretiyle temsilci tayin edebilirler.
Sayın ortaklarımızın belirtilen gün ve saatte toplantıya teşrifleri saygı ile arz olunur.

Genel Müdür (v.)
Mesut KIZIL
Yönetim Kurulu Başkanı
Nurcan ALAN

Şirket Merkezi Adresi:
Seyrantepe Mah. Cendere Cad. No:56 Kâğıthane/İstanbul
Tel : 212 301 90 00
Fax: 212 301 90 02
Web: www.isbak.istanbul

İSBAK İSTANBUL BİLİŞİM VE AKILLI KENT TEKNOLOJİLERİ ANONİM ŞİRKETİ
10 EYLÜL 2021 TARİHİNDE YAPILACAK
2020 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

1- Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
2- Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2020 Yılı Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
3- 2020 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunması,
4- 2020 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
5- TTK m.363/1 hükmü uyarınca, faaliyet yılı içinde meydana gelen Yönetim Kurulu üye değişikliklerinin Genel Kurulun onayına sunulması,
6- Yönetim Kurulu üyelerinin 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
7- Kârın kullanım şeklinin, kâr dağıtımı hususunun belirlenmesi,
8- Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur haklarının tespiti,
9-Bağımsız Denetçi seçimi,
10- TTK m. 395 ve m.396’a göre Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesinin görüşülmesi,
11- Dilek, temenniler ve kapanış.

Ek. Vekaletname örneğini buradan indirebilirsiniz.

E-Katalog