İSBAK İSTANBUL BİLİŞİM VE AKILLI KENT TEKNOLOJİLERİ ANONİM ŞİRKETİ

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NDAN

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI

Yönetim Kurulumuzun 13/07/2021 tarih 2021/63 no’lu kararı ve Şirketimiz Esas Sözleşmesinin 14. Maddesi gereğince 2020 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı, 18 Ağustos 2021 Çarşamba günü Saat 10:00’da Osmaniye Mahallesi Koşuyolu Bulvarı No:1 Kat:5 34146 Bakırköy/İSTANBUL adresindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi İştirakler Koordinasyon Müdürlüğü Toplantı Salonunda, aşağıdaki gündemde yazılı hususları görüşmek üzere toplanacaktır.

İlk toplantıda gerekli nisaba ulaşılamaması halinde, toplantı 10 Eylül 2021 tarihine (aynı gündem maddeleri, yer ve saatte yapılmak üzere) ertelenecektir. İkinci toplantıya ilişkin olarak aynı şekilde tekrar çağrı yapılacaktır.

Faaliyet Raporu, finansal tablolar ve yönetim kurulunun kâr dağıtım önerisi genel kurul toplantısından en az onbeş gün önce şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.
Toplantıya bizzat katılmayacak olan ortaklar, ekte yer alan vekaletname metnini doldurup imzalamak suretiyle temsilci tayin edebilirler.
Sayın ortaklarımızın belirtilen gün ve saatte toplantıya teşrifleri saygı ile arz olunur.

GENEL MÜDÜR V.
Mesut KIZIL
YÖNETİM KURULU BAŞKANI
Nurcan ALAN

Şirket Merkezi Adresi:
Seyrantepe Mah. Cendere Cad. No:56 Kâğıthane/İstanbul
Tel : 212 301 90 00
Fax: 212 301 90 02
Web: www.isbak.istanbul

İSBAK İSTANBUL BİLİŞİM VE AKILLI KENT TEKNOLOJİLERİ ANONİM ŞİRKETİ
18 AĞUSTOS 2021 TARİHİNDE YAPILACAK
2020 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

1- Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
2- Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2020 Yılı Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
3- 2020 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunması,
4- 2020 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
5- TTK m.363/1 hükmü uyarınca, faaliyet yılı içinde meydana gelen Yönetim Kurulu üye değişikliklerinin Genel Kurulun onayına sunulması,
6- Yönetim Kurulu üyelerinin 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
7- Kârın kullanım şeklinin, kâr dağıtımı hususunun belirlenmesi,
8- Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur haklarının tespiti,
9-Bağımsız Denetçi seçimi,
10- TTK m. 395 ve m.396’a göre Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesinin görüşülmesi,
11- Dilek, temenniler ve kapanış.

Ek. Vekaletname örneğini buradan indirebilirsiniz.

E-Katalog